Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thị Thuận
Tên đề tài luận án: Thực hành dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phát huy vai trò của trí thức trong giai đoạn hiện nay

 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Thuận   

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/01/1986                                         

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2798/2012/QĐ-XHNV-SĐH ngày 28/11/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 113/QĐ-XHNV và quyết định số 2234/QĐ-XHNV Về việc kéo dài thời gian học tập cho nghiên cứu sinh (NCS) khóa QH-2012-X

7. Tên đề tài luận án: Thực hành dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phát huy vai trò của trí thức trong giai đoạn hiện nay

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                

9. Mã số: 62 31 02 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Xuân Hằng; PGS.TS. Lại Quốc Khánh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án đã góp phần phát triển một hướng nghiên cứu mới về dân chủ ở Việt Nam thông qua nghiên cứu tác động của thực hành dân chủ đối với phát huy vai trò của trí thức từ góc tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh. Dựa trên nguồn tài liệu chính thống ở trong và ngoài nước, luận án đã làm rõ cơ sở hình thành, nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ nhằm phát huy vai trò của trí thức Việt Nam. Đồng thời, luận án cũng đánh giá quá trình thực hành dân chủ nhằm phát huy vai trò của trí thức Việt Nam trong 30 năm đổi mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, luận án đã đề xuất phương hướng và các nhóm giải pháp cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh thực hành dân chủ phát huy hơn nữa vai trò của trí thức Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể là tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành Hồ Chí Minh học, các môn khoa học xã hội và nhân văn có liên quan đến thực hành dân chủ, phát huy vai trò của trí thức. Những phương hướng và giải pháp được đề xuất trong luận án có ý nghĩa tham khảo và vận dụng vào thực tiễn thực hành dân chủ nhằm nâng cao vai trò của trí thức.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Thực hành dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phát huy vai trò của trí thức tinh hoa và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Hoàng Thị Thuận (2012), “Một số vấn đề về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới”, Tạp chí Giáo dục lý luận (9), tr. 57-59.

2. Hoàng Thị Thuận (2015), “Mối quan hệ biện chứng giữa thực hành dân chủ với phát huy vai trò của trí thức trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Mặt trận (135 +136), tr. 31-35.

3. Hoàng Thị Thuận (2015), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ”, Tạp chí Giáo dục lý luận (230), tr. 25-27,36.

4. Hoàng Thị Thuận (2015), “Nữ quyền -  Nhìn từ góc độ thực hành dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Hội thảo khoa học quốc gia Nữ quyền những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, tr. 345-351.

5. Hoàng Thị Thuận (2015), “Quan điểm của Đảng về thực hành dân chủ đối với trí thức trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Hợp tác và phát triển (34), tr. 19-24.

6. Hoàng Thị Thuận (2016), “Hồ Chí Minh với trí thức tôn giáo”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (2), tr. 27-32.

7. Hoàng Thị Thuận (2016), “Thực hành dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kế thừa, phát triển của Đảng trong văn kiện Đại hội XII”, Hội thảo khoa học quốc gia Quán triệt văn kiện XII Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các trường đại học, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, tr.343-351.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   |