Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Tấn Lâm
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu điều chế TiO2 và TiO2 biến tính lưu huỳnh từ tinh quặng inmenit Bình Định nhằm ứng dụng làm vật liệu xúc tác quang phân hủy một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm trong môi trường nước.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN TẤN LÂM                      

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     20/12/1978                                                                   

4. Nơi sinh: Quảng Ngãi

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 4860 /QĐ-KHTNHN ngày 24/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu điều chế TiO2 và TiO2 biến tính lưu huỳnh từ tinh quặng inmenit Bình Định nhằm ứng dụng làm vật liệu xúc tác quang phân hủy một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm trong môi trường nước.

8. Chuyên ngành:  Hóa môi trường                                

9. Mã số: 62440120

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Văn Nội;  TS. Nguyễn Thị Diệu Cẩm

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Nghiên cứu qui trình phân giải tinh quặng inmenit bằng dung dịch HF và chế tạo thành công tiền chất K2TiF6.

- Điều chế bột nano TiO2 theo phương pháp thuỷ phân và TiO2 dạng sợi bằng phương pháp phun tĩnh điện từ tiền chất K2TiF6.

- Nghiên cứu qui trình và chế tạo thành công vật liệu TiO2 biến tính lưu huỳnh từ K2TiF6 và Na2SO4.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Các kết quả nghiên cứu về quy trình phân giải tinh quặng inmenit bằng axit HF, thu hồi titan dưới dạng K2TiF6 đã tạo ra tiền chất chứa titan có khả năng thay thế cho các tiền chất đắt tiền khác như các hợp chất ankoxit, TiCl4, … nhằm điều chế vật liệu nano TiO2.

- Các kết quả nghiên cứu về vật liệu TiO2 biến tính lưu huỳnh nhằm ứng dụng làm chất xúc tác quang trong vùng ánh sáng nhìn thấy đã góp phần làm đa dạng hóa các loại vật liệu có khả năng ứng dụng trong xử lý môi trường nước ô nhiễm.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tổng hợp vật liệu TiO2 thấp chiều từ tiền chất chứa titan là K2TiF6 và khảo sát ứng dụng.

- Nghiên cứu thiết kế hệ thống pilot xử lý nước ô nhiễm bởi các hợp chất hữu cơ độc hại bền vững trên cơ sở vật liệu xúc tác TiO2 biến tính.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Nguyễn Tấn Lâm, Trần Duy Đãm, Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Nguyễn Văn Nội (2015), “Nghiên cứu điều chế K2TiF6 từ inmenite bằng tác nhân phân giải quặng axit flohydric”, Tạp chí Hóa học 53 (4E1), tr.47-50.

[2] Nguyễn Tấn Lâm, Trần Duy Đãm, Hồ Thị Nhật Linh, Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Nguyễn Văn Nội (2015), “Điều chế TiO2 từ dịch chiết phân giải quặng inmenite bằng tác nhân axit flohydric”, Tạp chí Hóa học 53 (3E12), tr.43-46.

[3] Nguyễn Tấn Lâm, Phạm Minh Hoàng, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Văn Nội (2015), “Nghiên cứu điều chế TiO2 theo phương pháp thủy phân K2TiF6 trong dung dịch NH3”, Tạp chí Hóa học 53 (5E3), tr.147-151.

[4] Nguyen Tan Lam, Ho Thi Nhat Linh, Nguyen Thi Phuong Le Chi, Nguyen Thi Dieu Cam, Mai Hung Thanh Tung, Nguyen Van Noi (2016), “Modification of titanium dioxide nanomaterials by sulfur for photocatalytic degradation of methylene blue even under visible light”, Journal of science and Technology 54 (2A), pp. 164-170.

[5] Nguyen Tan Lam, Pham Minh Hoang, Vo Thi Huong, Le Duy Thanh, Nguyen Thi Dieu Cam, Nguyen Van Nghia, Nguyen Phi Hung, Nguyen Van Noi (2016), “Preparation of TiO2 nanofibers by electrospinning method”, Vietnam Journal of Chemistry 54(5e1,2), pp. 410-413.

[6] Nguyen Tan Lam, Nguyen Thi Dieu Cam, Nguyen Phi Hung, Nguyen Van Noi (2017), “Study on the influence of various base agents in K2TiF6 hydrolysis on morphology, structure and photocatalytic activity of TiO2”, Vietnam Journal of Chemistry 55(2), pp. 228-231.

[7] Nguyễn Tấn Lâm, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Văn Nội (2017), “Khảo sát ảnh hưởng về thành phân pha đến hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 điều chế từ K2TiF6”, Tạp chí xúc tác và Hấp phụ 6 (2), tr. 148-154.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   |