Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Hường
Tên đề tài luận án: Biến đổi sinh kế của phụ nữ ở vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp (Nghiên cứu trường hợp xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội).

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hường      

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 21/01/1982                                                      

4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2416/2015/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Biến đổi sinh kế của phụ nữ ở vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp (Nghiên cứu trường hợp xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội).

8. Chuyên ngành: Xã hội học                                               

9. Mã số: 62310301

10. Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh

11. Tóm tắt kết quả mới của luận án:

(1). Cung cấp một góc nhìn mới về tài sản sinh kế, chiến lược sinh kế, kết quả sinh kế của phụ nữ ở vùng chuyển đôi mục đích sử dụng đất nông nghiệp.

(2). Khái quát được một số quan điểm lý thuyết nhằm mở rộng sự hiểu biết đối với sinh kế của phụ nữ ven đô trong bối cảnh đô thị hóa.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

(1). Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể dùng làm thông tin cho những nghiên cứu tiếp theo và là tài liệu tham khảo để chính quyền địa phương xây dựng chính sách hỗ trợ phụ nữ phù hợp, đảm bảo sự phát triển bền vững trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

(2). Luận án có thể làm tài liệu tham khảo và giảng dạy xã hội học về giới, về phụ nữ tại các trường đại học và các cơ sở giáo dục khác.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Sự khác biệt giữa sinh kế của phụ nữ và nam giới tại vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1.   Nguyễn Thị Thu Hường (2017), “Chiến lược sinh kế của phụ nữ vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Giới trong phát triển kinh tế bền vững do Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức ngày 18 tháng 11 năm 2017, ISBN: 978-604-56-4618-2, Nhà xuất bản Phụ nữ, Hà Nội, tr.356 –367.

2.   Nguyễn Thị Thu Hường (2018), “Chiến lược sinh kế của phụ nữ vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp dưới cách tiếp cận của khung sinh kế bền vững”, Tạp chí Khoa học (3), Học viện Phụ nữ Việt Nam, tr.44 – 55.

3.   Nguyễn Thị Thu Hường (2018), “Tài sản sinh kế của phụ nữ ở vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp (nghiên cứu trường hợp xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội)”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn Tập 4 (3b), tr.382- 398.

 Nguyễn Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   |