Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đinh Ngọc Chính
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở từ năm 1998 đến năm 2013

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đinh Ngọc Chính       

2. giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 07-7-1977

4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Gia hạn thời gian đào tạo từ tháng 12/2016 đến tháng 12/2018

- Điều chỉnh tên đề tài luận án, ngày 26 tháng 9 năm 2018

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở từ năm 1998 đến năm 2013

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam     

9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Phan Xuân Sơn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án phân tích làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến việc lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Đảng bộ tỉnh Thái Bình

- Phục dựng lại quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian từ năm 1998 đến năm 2013

- Nêu một số nhận xét và kinh nghiệm từ thực tiễn Đảng bộ tỉnh Thái Bình chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở từ năm 1998 đến năm 2013

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp thêm tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng bộ địa phương trong thời kỳ đổi mới

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở từ sau năm 2013 đến nay

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Đinh Ngọc Chính (2013), Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từ năm 1998 đến năm 2007, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 8 (273), tr. 84 - 87.

- Đinh Ngọc Chính (2015), Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong công tác cán bộ ở cơ sở những năm 1998 – 2007, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 226, tr. 124 - 126.

- Đinh Ngọc Chính (2016), Đảng bộ tỉnh Thái Bình thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại của nhân dân (1997 – 2007), Tạp chí Lịch sử Đảng, số 11 (312), tr. 99 - 102.

- Đinh Ngọc Chính (2018), Tỉnh Thái Bình thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở (2007 – 2013), Tạp chí Lịch sử Đảng, số 9 (334), tr. 103 - 107.

 

 Tân Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   |