Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Học phí

Học phí Bậc phổ thông trung học Chuyên:

 Hệ phổ thông Chuyên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên:

+ Mức học phí dành cho đối tượng không được cấp học bổng: 120.000 đồng/ tháng

+ Mức học phí dành cho đối tượng được cấp học bổng: 35.000 đồng/ tháng

Hệ phổ thông Chuyên Trường Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ:

+ Trước năm học 2003 - 2004: 85.000 đồng/ tháng

+ Từ năm học 2003 - 2004: 120.000 đồng / tháng

 

Học phí Hệ đại học chính quy:

 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: 180.000 đồng/ tháng

-  Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn: 180.000đồng/ tháng

-  Trường Đại học Ngoại ngữ:

+ Hệ sư phạm: miễn học phí

+ Hệ phiên dịch: 160.000 đồng/ tháng

-  Khoa Công nghệ: 180.000 đồng/ tháng

-  Khoa Luật:  180.000 đồng/ tháng

-  Khoa Kinh tế: 170.000 đồng/ tháng

-  Khoa Sư phạm: Miễn học phí

 

Học phí Hệ đại học tại chức:

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: từ 150.000 đồng - 180.000đồng/ tháng (tuỳ thuộc vào địa phương phối hợp tổ chức mở lớp).

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên:

+ Trước năm 2004: 180.000 đồng/ tháng

+ Kể từ năm 2004: 200.000 đồng/ tháng

- Tr­ường Đại học Ngoại ngữ: 156.400 đồng/ tháng (học trong 5 năm)

- Khoa Kinh tế: 200.000 đồng/ tháng

 

Học phí Hệ chuyên tu:

Tr­ường Đại học Ngoại ngữ: 252.000 đồng/ tháng

 

Học phí Hệ cao đẳng:

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: 180.000 đồng/ tháng

 

Học phí Sau đại học ( bậc đào tạo Thạc sỹ):

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: 180.000 đồng/ tháng

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: 200.000 đồng/ tháng

- Tr­ường Đại học Ngoại ngữ:

+ Học viên diện biên chế: 200.000 đồng/ tháng

+ Học viên diện ngoài biên chế: 460.000 đồng/ tháng

-  Khoa Kinh tế: 180.000 đồng/ tháng

 

Học phi Sau đại học (bậc đào tạo Tiến sỹ):

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: 180.000 đồng/ tháng

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: 250.000 đồng/ tháng

- Tr­ường Đại học Ngoại ngữ: 250.000 đồng/ tháng

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   |