Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Cao Duy Trinh
Tên đề tài luận án: CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS IN EDUCATION: WHAT IDEOLOGICAL IMAGE DOES AN ENGLISH COURSE-BOOK (AMERICAN HEADWAY 4, 2005) CREATE THROUGH ITS LANGUAGE? (Phân tích diễn ngôn phê phán trong giáo dục: hình ảnh tư tưởng nào được xây dựng qua ngôn ngữ của một giáo trình dạy tiếng Anh (American Headway 4, 2005?)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: CAO DUY TRINH                             

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 06/10/1963                                               

 4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4153/QĐ-SĐH ngày 15/07/2008, của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Tạm dừng tiến độ luận án đến tháng 02/2014.

7. Tên đề tài luận án: CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS IN EDUCATION: WHAT IDEOLOGICAL IMAGE DOES AN ENGLISH COURSE-BOOK (AMERICAN HEADWAY 4, 2005) CREATE THROUGH ITS LANGUAGE? (Phân tích diễn ngôn phê phán trong giáo dục: hình ảnh tư tưởng nào được xây dựng qua ngôn ngữ của một giáo trình dạy tiếng Anh (American Headway 4, 2005)?

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh                           

9. Mã số: 62 22 15 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. Nguyễn Hòa

Xem thông tin chi tiết.


 Bá Quý - VNU - ULIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :