Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Vinh Hưng
Tên đề tài luận án: “Xây dựng chế định pháp luật về công ty hợp vốn đơn giản ở Việt Nam”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN VINH HƯNG                 

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 20/7/1985                                                            

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 3506, ngày 25/11/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận án: “Xây dựng chế định pháp luật về công ty hợp vốn đơn giản ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Luật Kinh tế                                                   

9. Mã số: 62 38 01 07

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Huy Cương, PGS.TS Bùi Nguyên Khánh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án là công trình chuyên khảo trong khoa học luật kinh tế Việt Nam. Luận án nghiên cứu một cách hệ thống và đồng bộ những vấn đề lý luận và thực tiễn của công ty hợp vốn đơn giản ở cấp độ một luận án tiến sĩ luật học. Từ kết quả của quá trình nghiên cứu, luận án sẽ đóng góp thêm những giá trị về mặt ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong một phạm vi nghiên cứu nhất định. Trong đó, luận án có một số điểm mới sau:

- Luận án là công trình khoa học nghiên cứu một cách toàn diện về công ty hợp vốn đơn giản và pháp luật về công ty hợp vốn đơn giản tại Việt Nam.

- Luận án nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn, trên cơ sở đó, xây dựng mô hình pháp luật về công ty hợp vốn đơn giản. Qua đó, có thể đóng góp thêm một mô hình công ty mang nhiều triển vọng vào trong hệ thống các mô hình doanh nghiệp, với mục đích phục vụ các nhà đầu tư tại Việt Nam.

- Luận án chỉ ra những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật hiện nay liên quan đến công ty hợp vốn đơn giản. Đồng thời, luận án đóng góp một số kiến nghị, nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về công ty hợp vốn đơn giản.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án trước hết có thể mang lại một mô hình công ty khá phù hợp với tâm lý các nhà kinh doanh và truyền thống thương mại tại Việt Nam. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của luận án còn có ý nghĩa làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu mà có mong muốn phát triển tiếp tục đề tài nghiên cứu này.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Nguyễn Vinh Hưng (2011), Công ty hợp danh có hay không tư cách pháp nhân?, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 7/2011(232), tr.29-31.

[2] Nguyễn Vinh Hưng (2013), Công ty hợp danh theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 một số bất cập và kiến nghị, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 7 (256) năm 2013, tr.35-40.

[3] Nguyễn Vinh Hưng (2013), Sự khác biệt giữa công ty hợp vốn đơn giản với các loại hình công ty trong Luật Doanh nghiệp năm 2005, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 9 (258) năm 2013, tr.28-34.

 Hoài Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :