Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Sơn Minh
Tên đề tài luận án: Báo điện tử với vấn đề xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Sơn Minh           

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 08/4/1977                                                   

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2260/SĐH, ngày 07 tháng 12 năm 2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 348a/QĐ-SĐH ngày 27/5/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội về điều chỉnh, thay đổi đề tài Luận án

7. Tên đề tài luận án: Báo điện tử với vấn đề xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Báo chí học                                         

9. Mã số: 62 32 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Dương Xuân Sơn

11. Tóm tắt các kết quả mới của Luận án:  

- Luận án đề xuất hướng nghiên cứu lý thuyết “sự thuận lợi phổ biến trong truyền thông văn hoá” cho loại hình báo điện tử. Có thể diễn giải là: Bất kỳ sự kiện, hiện tượng, nhân vật nào cũng có thể khai thác góc độ tiếp cận văn hoá cho sản phẩm báo chí.

- Giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước

- Giải pháp cho công tác nghiên cứu và phát triển quy trình quản trị nguồn thông tin văn hoá tại toà soạn báo điện tử

- Mô hình toà soạn hội tụ và mô hình tác nghiệp đề tài văn hoá trên báo điện tử theo sơ đồ tư duy

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Ứng dụng trong hoạt động thông tin và truyền thông về đề tài văn hoá, văn hoá Việt Nam hiện nay tại 4 báo điện tử Luận án đã khảo sát; Làm tài liệu giảng dạy chuyên ngành báo điện tử.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu lý thuyết “sự thuận lợi phổ biến trong truyền thông văn hoá” cho loại hình báo điện tử; Xu hướng phát triển của truyền thông các vấn đề văn hoá Việt Nam trên báo điện tử.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

14.1.       Nguyễn Sơn Minh (2010), “Truyền thông Internet với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Vai trò của nhà nước Việt Nam sau hai năm gia nhập tổ chức Thương mại thế giới WTO, tr. 124-141, Nxb Thế giới, Hà Nội

14.2.       Nguyễn Sơn Minh (2010), “Xu hướng hội tụ truyền thông trong kỷ nguyên mới”, Tạp chí Người làm báo 31 (322), tr. 34-35

14.3.       Nguyễn Sơn Minh (2014), “Quản trị nguồn thông tin văn hóa trên báo điện tử Việt Nam”, Tạp chí Người làm báo 72 (363), tr. 30-32

14.4.       Nguyễn Sơn Minh (2014), “Sơ đồ tư duy và kỹ năng tác nghiệp báo điện tử”, Tạp chí Người làm báo 74 (365), tr. 49-51

14.5.       Nguyễn Sơn Minh (2014), “Thông tin văn hóa trên báo điện tử Việt Nam: Quản lý nhà nước về văn hóa”, Tạp chí Người làm báo 77 (368), tr. 50-52

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   |