Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hồng Nam
Tên đề tài luận án: Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.

1.     Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN HỒNG NAM.

2.     Giới tính: Nam.

3.     Ngày sinh: 12/3/1968.

4.     Nơi sinh: Hà Nội.

5.     Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3611/QĐ-SĐH ngày 22/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.     Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không.

7.     Tên đề tài luận án: Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.

8.     Chuyên ngành: Luật quốc tế    

9.     Mã số: 62 38 60 01.

10.  Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Bá Diến. 

11.  Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Một là, bổ sung một số kết quả nghiên cứu mới so với nhiều công trình khoa học đã có trước đây về thẩm quyền của Tòa án trong TPQT Việt Nam, qua đó góp phần làm phong phú hơn tri thức của TPQT Việt Nam, cụ thể là:

 - Lịch sử hình thành, phát triển của pháp luật về thẩm quyền của Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có YTNN;

 - Những vấn đề lý luận về thẩm quyền của Tòa án trong tố tụng dân sự quốc tế nói riêng và tố tụng dân sự nói chung.

- Thực tiễn quy định của pháp luật về thẩm quyền của Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có YTNN; những vướng mắc, bất cập.

- Làm rõ những ưu điểm, nhược điểm và nêu một số giải pháp hoàn thiện pháp luật hiện hành về thẩm quyền của Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có YTNN nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả điều chỉnh trong thực tiễn.

Hai là, góp phần nhất định trong việc giải quyết một số vấn đề lý luận và thực tiễn trên giác độ khoa học pháp lý nhằm phục vụ cho hoạt động lập pháp và trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, ban hành đạo luật chuyên biệt về TPQT của Việt Nam nói riêng cũng như hoạt động pháp điển hóa TPQT Việt Nam nói chung.

Ba là, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chuyên môn của hệ thống TAND - nơi tác giả công tác - trong lĩnh vực giải quyết các vụ việc dân sự có YTNN và khoa học xét xử. Đồng thời, luận án cũng có thể được sử dụng phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu tại các Viện, Trường và các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam.

12.  Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Bổ sung vào tri thức lý luận.

- Góp phần sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng dân sự.

- Góp phần nâng cao năng lực giải quyết các vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài của Hệ thống Tòa án nhân dân.

- Là tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Đại học.

13.  Những hướng nghiên cứu tiếp theo: tiếp tục nghiên cứu để làm chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ; tham gia hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự 2015; giảng dạy.

14.  Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Hồng Nam (2009), "Vài ý kiến về thẩm quyền giải quyết của Tòa án Việt Nam đối với các vụ án ly hôn có yếu tố nư­ớc ngoài", Tòa án nhân dân, (13), tr. 41-43.

2. Nguyễn Hồng Nam (2011), "Một số sai sót cần rút kinh nghiệm trong công tác xét xử, giải quyết các vụ án dân sự", Tài liệu tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân tối cao, Trường Cán bộ Tòa án, Hà Nội, tr. 58-79.

3. Nguyễn Hồng Nam (2013), "Kỹ năng giải quyết vụ án dân sự về thừa kế", Tập bài giảng Chương trình đào tạo Thẩm tra viên khóa 1, tập 1, Tòa án nhân dân tối cao, Trường Cán bộ Tòa án, Hà Nội, tr. 135-146.

4. Nguyễn Hồng Nam (2015), "Một số vấn đề về thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam đối với việc giải quyết các vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài", Tòa án nhân dân (14), tr18-23.

5. Nguyễn Hồng Nam (2015), "Quy định chung về thẩm quyền của Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài", Tòa án nhân dân, (16), tr. 19-28.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

                                                        

 Thủy Đinh - Ban Đào tạo, VNU
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   |