Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Quất
Tên đề tài luận án: “Nhân vật người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1975”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:     Nguyễn Thị Quất          

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 18/12/1978                                               

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định nghiên cứu sinh số: 2999/ QĐ - SĐH, ngày 30  tháng  12   năm 2013 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: “Nhân vật người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1975”.

8. Chuyên ngành: Lí luận văn học                           

9. Mã số: 62 22 01 20

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lý Hoài Thu

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thứ nhất, Luận án khẳng định vị trí quan trọng của nhân vật người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975.

- Thứ hai, luận án chỉ ra được các đặc điểm loại hình, khái quát ý nghĩa hình tượng nhân vật người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975.

- Thứ ba, luận án chỉ rõ những đặc sắc nghệ thuật của các nhà văn sau 1975 trong việc thể hiện hình tượng người trí thức, đồng thời, luận án cũng khẳng định phong cách nghệ thuật độc đáo của một số nhà văn từ việc xây dựng nhân vật người trí thức.

 - Thứ tư, luận án đặt đề tài người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 nói riêng, đề tài người trí thức trong văn học Việt Nam nói chung vào trong mối tương quan và sự phát triển chung của đề tài người trí trong dòng chảy văn học thế giới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu về Lí luận văn học và Văn học Việt Nam ở bậc trung học phổ thông và đại học.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Hình tượng người lính trong văn học Việt Nam

   - Hình tượng người phụ nữ trong văn học Việt Nam.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

 - Nguyễn Thị Quất (2015), “Nghệ thuật thể hiện nhân vật người trí thức trong tiểu thuyết Ma Văn Kháng”, Giáo dục và Xã hội  (9), tr. 24 - 26.

 - Nguyễn Thị Quất (2015), “Khuynh hướng vận động của tiểu thuyết Việt Nam sau 1975”, Dạy và học ngày nay (10), tr. 49 - 55.

  - Nguyễn Thị Quất (2015), “Nhân vật người trí thức trong sáng tác của Nam Cao, Nguyễn Khải và Ma Văn Kháng”, Tạp chí khoa học (Đại học Sư phạm Hà Nội) (10), tr. 94 - 98.

 - Nguyễn Thị Quất (2016), “Người trí thức trong tiểu thuyết sau 1975 của Nguyễn Khải”, Văn hóa nghệ thuật  (388), tr. 80 - 88.

  - Nguyễn Thị Quất (2016), “Sự phát triển đề tài người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975”, Tạp chí khoa học (Đại học Sư phạm Hà Nội)  (10), tr. 58 - 64.

 

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   |