Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Hà
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở từ năm 1997 đến năm 2010

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hà         

2.Giới tính:  Nữ

3. Ngày sinh: 10-09-1983                                                           

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2999/2013/QĐ-XHNV ngày 30/12/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 257/QĐ-XHNV, ngày 14-02-2017.

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở từ năm 1997 đến năm 2010

8. Chuyên ngành:  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                   9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

 - Luận án là công trình nghiên cứu khoa học, góp phần hệ thống hoá quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Thái Bình về lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

- Luận án trình bày các chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thái Bình về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và quá trình chỉ đạo thực hiện xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở của Đảng bộ từ năm 1997 đến năm 2010.

- Luận án đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở từ năm 1997 đến năm 2010.

- Luận án rút một số bài học kinh nghiệm nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đạt hiệu quả cao hơn.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Luận án sau khi hoàn thiện có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho các Đảng bộ trong quá trình xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn tỉnh về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong thời kỳ đổi mới.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Thị Thu Hà (2016), “Một số kinh nghiệm của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở nông thôn từ năm 1997 đến năm 2013”, Tạp chí Lịch sử Đảng (310), tr.109-112.

 2. Nguyễn Thị Thu Hà (2016), “Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (250), tr.74-76.

 

 Lê Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   |