Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Anh Tuấn
Tên đề tài luận án: “Tính ổn định của phương trình động lực ngẫu nhiên trên thang thời gian” (Stability of stochastic dynamic equations on time scales).

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Anh Tuấn.               

2.Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh:     24-05-1983                                                       

4. Nơi sinh: Sơn La

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Quyết định số 3485 / QĐ-KHTN-CTSV ngày 14 / 09 / 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.      

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Quyết định số 741/QĐ-ĐHKHTN của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ngày 31/03/2016 về việc gia hạn 12 tháng và Quyết định số 1034/QĐ-ĐHKHTN của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ngày 25/4/2017 về việc gia hạn 12 tháng.

7. Tên đề tài luận án: “Tính ổn định của phương trình động lực ngẫu nhiên trên thang thời gian” (Stability of stochastic dynamic equations on time scales).

8. Chuyên ngành:  Lý thuyết xác suất và thống kê toán học. 9. Mã số: 62 46 01 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Hữu Dư.                                                       

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đưa ra điều kiện Lipschitz địa phương cho sự tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình động lực ngẫu nhiên.

- Ước  lượng moment của các nghiệm của phương trình động lực ngẫu nhiên.

- Xây dựng được hàm Lyapunov để xét sự ổn định moment mũ p, ổn định ngẫu nhiên và ổn định mũ hầu chắc chắn của phương trình động lực ngẫu nhiên.

- Đưa ra các khái niệm và các định lý, các ví dụ minh họa cho sự ổn định moment mũ p, ổn định ngẫu nhiên và ổn định mũ hầu chắc chắn của phương trình động lực ngẫu nhiên.

- Định nghĩa được hàm trễ và phương trình động lực ngẫu nhiên có trễ trên thang thời gian.

- Đưa ra các định lý về sự tồn tại và tính duy nhất nghiệm của phương trình động lực ngẫu nhiên có trễ trên thang thời gian.

- Đưa ra các khái niệm và định lý, ví dụ xét sự ổn định moment mũ p,  ổn định mũ hầu chắc chắn của phương trình động lực ngẫu nhiên có trễ.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Tính ổn định của phương trình động lực ngẫu nhiên trên thang thời gian có thể áp dụng được vào các bài toán về  thực tế như bài toán  về lý thuyết điều khiển,  lý thuyết trò chơi, lý thuyết xác suất, khoa  học máy tính, lý thuyết mạch, lý thuyết lượng tử, di truyền học, kinh tế học, tâm lý học và xã hội học…

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Chúng tôi sẽ đưa ra các điều kiện cần để xét sự ổn định moment mũ p, ổn định ngẫu nhiên và ổn định mũ hầu chắc chắn của phương trình động lực ngẫu nhiên và phương trình động lực ngẫu nhiên có trễ trên thang thời gian.

- Chúng tôi sẽ đưa ra công thức tính toán bán kính ổn định của phương trình động lực ngẫu nhiên trên thang thời gian.

- Chúng tôi sẽ xét các định lý hội tụ trên các thang thời gian khác nhau.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

 [1]  N. H. Du,   N. T.  Dieu and  L. A. Tuan (2015), “Exponential -stability of stochastic -dynamic equations on disconnected sets”,  Electron. J. Diff. Equ., 285, 1-23.

[2] L. A. Tuan, N. H. Du and   N. T.  Dieu (2017), “On the stability of stochastic dynamic equations on time scales”, Journal Acta Mathematica Vietnamica, (online), 1-14. DOI: 10.1007/s40306-017-0220-5.

 [3] N. H. Du.,  L. A. Tuan and   N. T.  Dieu (2017), “Stability of stochastic dynamic equations with time-varying delay on time scales”, it has been accepted  to Asian-European Journal of Mathematics.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   |