Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Xuân Bình
Tên đề tài luận án: Hoàn thiện và mở rộng phạm vị áp dụng một số phương pháp nhận dạng hiện đại trong xử lý - phân tích tài liệu địa vật lý hàng không

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Nguyễn Xuân Bình          

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     17-10-1960                                                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 2385/SĐH ngày 29/6/2007 của Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận nghiên cứu sinh năm 2007; Quyết định số 1914/SĐH ngày 31/12/2007 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học QGHN công nhận đề tài luận án tiến sĩ và cán bộ hướng dẫn nghiên cứu sinh năm 2007.           

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 661/QĐ-SĐH-TN ngày 24/5/2010 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH QGHN, về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sỹ      và cán bộ hướng dẫn nghiên cứu sinh.

7. Tên đề tài luận án: Hoàn thiện và mở rộng phạm vị áp dụng một số phương pháp nhận dạng hiện đại trong xử lý - phân tích tài liệu địa vật lý hàng không

8. Chuyên ngành: Địa vật lý                                           

9. Mã số: 62 44 61 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: PGS.TS Võ Thanh Quỳnh,                                                                          

                                                  Hướng dẫn phụ:    TS. Nguyễn Đức Vinh,

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hoàn thiện thuật toán 2 phương pháp nhận dạng mới: Phương pháp Tần suất-Nhận dạng và Phương pháp Khoảng cách-Tần suất-Nhận dạng.

- Mở rộng phạm vi áp dụng và phân tích thử nghiệm thành công 2 phương pháp nhận dạng mới trong xử lý tổ hợp các tài liệu từ và phổ gamma hàng không.

- Xây dựng các chương trình xử lý trên máy tính với hai phương pháp nhận dạng mới, cho phép dễ dàng sử dụng trong xử lý, phân tích tài liệu bay đo thực tế ở nước ta hiên nay.

- Xây dựng và đưa vào áp dụng có hiệu quả một hệ phương pháp phân tích mới với chu trình các bước xử lý cụ thể, trên cơ sở lựa chọn một số phương pháp truyền thống hiện có đồng thời bổ sung 2 phương pháp phân tích nhận dạng mới của luận án.

- Xây dựng “Sơ đồ dự báo triển vọng khoáng sản vùng Đà Lạt theo tài liệu địa vật lý hàng không”, góp phần làm sáng tỏ đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản của vùng trên cơ sở các kết quả phân tích mới tin cậy, khách quan.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả áp dụng thực tế trên các vùng bay đã góp phần làm rõ ý nghĩa khoa học và khả năng áp dụng thực tế của các phương pháp nhận dạng mới đã được hoàn thiện.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nâng cao khả năng ứng dụng linh hoạt của hệ phươn pháp phân tích mới với các dạng tài liệu khác nhằm nâng cao chất lượng xử lý thông tin của các phương pháp đã nghiên cứu.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Võ Thanh Quỳnh, Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Đức Vinh (2011), “Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tần suất - nhận dạng trong xử lý và phân tích số liệu địa vật lý”, Tạp chí Địa chất A (326), tr. 50-56.

[2] Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Đức Vinh, Võ Thanh Quỳnh (2012), “Hoàn thiện và mở rộng phạm vi áp dụng phương pháp Khoảng cách - Tần suất - Nhận dạng trong phân tích số liệu địa vật lý hàng không”, Tạp chí Các khoa học về Trái đất 34(4), tr. 542-546.

[3] Nguyen Xuan Binh, Vo Thanh Quynh (2015), “Prospect  prediction of mineral resources by applying two new methods of identification with aero-geophysical data”, VNU Journal of Science: Mathematicst-Physics 31, pp. 129-135.

[4] Nguyen Viet Dat, Nguyen Xuan Binh, Vo Thanh Quynh (2015), “Application of the correlation coefficient method in processing and interpreting aero-gamma spectrum data”, VNU Journal of Science: Mathematicst-Physics, 31, pp. 123-128.

 Vũ Quang - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   |