Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Đảng bộ ĐHQGHN nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên
Tháng 10/2004 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khóa II đã thảo luận chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra trong ĐHQGHN”. Kết luận của Hội nghị đã xác định những nội dung và giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới công tác thanh tra kiểm tra trong ĐHQGHN.

1. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ ĐHQGHN từ năm 2005 đến nay

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ III xác định: “Công tác kiểm tra Đảng cần chú trọng chức năng phát hiện, cảnh báo cho các cấp ủy, thủ trưởng đơn vị những vấn đề, hiện tượng cần quan tâm xử lý, giải quyết. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác kiểm tra, chú ý phối hợp chặt chẽ và phân công hợp lý giữa công tác kiểm tra Đảng với thanh tra nhà nước, thanh tra nhân dân để nâng cao hiệu quả công tác chung, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi lực lượng làm công tác kiểm tra, thanh tra”.

Chương trình hành động của Đảng bộ ĐHQGHN thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Chương trình hành động của Đảng bộ ĐHQGHN thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đều nhấn mạnh đến yêu cầu phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra, chủ động ngăn chặn phòng ngừa, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những vi phạm.

UB kiểm tra Đảng ủy làm việc với Ban quản lý các dự án Hòa Lạc

Hiện nay, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm tra Đảng trong toàn Đảng bộ ĐHQGHN là 47 đồng chí. (Trong đó ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN là 7 đồng chí, ủy ban kiểm tra 7 đảng bộ cơ sở là 25 đồng chí, Chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra ở 15 chi bộ trực thuộc là 15 đồng chí). ủy ban kiểm tra ở các đảng bộ đều đã xây dựng quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa và từng năm. ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ và tham gia đầy đủ, nghiêm túc các đợt tập huấn do Thành ủy tổ chức.

Trong 2 năm 2005-2006, ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN đã tổ chức kiểm tra thường kỳ tất cả các đảng bộ và chi bộ trực thuộc. Hai năm qua, ủy ban kiểm tra Thành ủy đã 3 lần kiểm tra thường kỳ và kiểm tra chuyên đề đối với ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN và ủy ban kiểm tra Đảng bộ các trường thành viên.

Uỷ ban kiểm tra các đảng bộ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghệ, Khoa Kinh tế đã tiến hành kiểm tra các chi bộ về việc xây dựng và triển khai kế hoạch năm học, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trong trường đại học: lãnh đạo thực hiện công tác tư tưởng chuyên môn, tổ chức cán bộ, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, xây dựng chi bộ vững mạnh và công tác phát triển Đảng trong sinh viên. ủy ban kiểm tra các đảng bộ: Trung tâm Nội trú Sinh viên, Cơ quan ĐHQGHN đã kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng, việc triển khai kế hoạch công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ. ủy ban kiểm tra Trung tâm Nội trú Sinh viên chủ động tham gia công tác đại hội nhiệm kỳ của Đảng bộ trung tâm.

Thực hiện nhiệm vụ của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy ĐHQGHN đã kiểm tra và tham gia tổng kết Đề án 14-ĐA/TU về “Đẩy mạnh công tác kiểm tra cán bộ, đảng viên có dấu hiệu hiệu vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống” và Đề án 15-ĐA/TU về “Tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”.

Năm 2006 Đảng ủy ĐHQGHN đã tham gia tổng kết thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 14/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường công tác kiểm tra đảng.

Năm 2006, ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN đã kiểm tra, có kết luận báo cáo Đảng ủy về đơn kiến nghị của cán bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, Nhà in ĐHQGHN, cán bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cán bộ Nông trường 1A, Ban Quản lý dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Trong 2 năm qua, Đảng ủy ĐHQGHN và các đảng ủy cơ sở đã kỷ luật khai trừ 2 đảng viên vi phạm quản lý kinh tế, xóa tên 3 đảng viên, cảnh cáo 2 đảng viên, khiển trách 2 đảng viên.

Hai năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN và Quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra Đảng ủy, hệ thống cán bộ kiểm tra trong toàn Đảng bộ ĐHQGHN đã triển khai khá toàn diện và có hiệu quả công tác kiểm tra, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng bộ. Công tác kiểm tra trong Đảng bộ ĐHQGHN đã chú trọng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm tra, thực hiện các cuộc kiểm tra chuyên đề thường xuyên hơn (chú trọng vào một số đơn vị, đảng viên có dấu hiệu vi phạm) nhằm củng cố vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đồng thời điều quan trọng đáng ghi nhận là: công tác kiểm tra đã góp phần phát hiện, ngăn ngừa, hạn chế những vi phạm.

Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN và Uỷ ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng, đã phối hợp với ban chuyên môn và cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra trong toàn ĐHQGHN giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình nội bộ của đơn vị.

Tuy nhiên, nghiêm túc đánh giá về kết quả và hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra đảng trong toàn Đảng bộ ĐHQGHN hai năm qua, vẫn còn nhiều thiếu sót, tồn tại. Nhiều cấp ủy chưa chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra còn hạn chế, có nơi hiệu quả chưa cao, đặc biệt là việc kiểm tra nội dung chất lượng sinh hoạt chi bộ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng đảng trong thời kỳ mới.

Việc giải quyết đơn thư vẫn còn có những trường hợp kéo dài. Việc theo dõi kiểm tra, đôn đốc chấp hành và thực hiện các kết luận, kiến nghị ở một số đảng bộ, chi bộ còn hạn chế, thiếu kiên quyết.

2. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã quyết nghị giao thêm chức năng giám sát cho cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, coi kiểm tra giám sát trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy, gắn công tác kiểm tra với công tác giám sát.

Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3 khóa X (tháng 8 năm 2006) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã xác định nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra... Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và cơ quan nhà nước cấp trên đối với tổ chức đảng và cơ quan nhà nước cấp dưới.

Ngày 9/1/2007, Uỷ ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2007 là: “1) Tổ chức quán triệt các hướng dẫn, quy định của Trung ương trong toàn ngành; cụ thể hóa nội dung nhiệm vụ công tác kiểm tra của năm 2007; 2) Triển khai thực hiện công tác giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng khóa X. Làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy giao; 3) Tập trung giải quyết tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN họp ngày 12/1/2007 (dưới đây gọi tắt là Đảng uỷ) đã thảo luận chuyên đề: “Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên”.

Hội nghị xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ ĐHQGHN trong thời gian tới:

1. Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ III, Chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, các nghị quyết và kết luận của Đảng ủy ĐHQGHN và Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020. Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo hướng tới chuẩn mực khu vực, quốc tế, gia tăng quy mô đi đôi với nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ.

2. Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc triển khai chương trình hành động của Đảng bộ ĐHQGHN thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cấp ủy đảng chủ động phát hiện, kiểm tra xem xét và kết luận kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

3. Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ khóa III về những giải pháp đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc với mục tiêu phấn đấu “đến năm 2010 hoàn thành 70% kế hoạch xây dựng và đến năm 2015 hoàn thành việc xây dựng cơ sở vật chất của ĐHQGHN tại Hòa Lạc” và kết luận của Đảng ủy tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 5 về hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính trong tình hình mới ở ĐHQGHN.

4. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, thanh tra trong ĐHQGHN. Tăng cường kiểm tra để góp phần nâng cao chất lượng, cải tiến nội dung sinh hoạt của chi bộ đảng và cấp ủy.


 

 Trần Kim Đỉnh (Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHQGHN)
Ảnh: BT - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 192, ra tháng 2/2007
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :