Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Các bài báo của các tác giả từng đoạt giải Nobel

Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN xin trân trọng giới thiệu tới toàn thể bạn đọc ĐHQGHN các bài báo của các tác giả từng đoạt giải Nobel về các lĩnh vực: Y học, Vật lý, Hóa học và Kinh tế học được đăng trên các tạp chí của Nhà xuất bản  Elsevier. Bạn đọc sử dụng mạng của VNUnet có thể truy cập và sử dụng miễn phí các bài báo này trong thời gian từ 1/11/2012 đến 31/12/2012.
Thông tin về tác giả; tên bài báo, tạp chí và địa chỉ truy cập cụ thể như sau:
I.                  Sinh lý học và Y học:
Tiến sĩ John B. Gurdon và Tiến sĩ Shinya Yamanaka đồng nhận Giải Nobel 2012 về sinh lý học và y học cho nghiên cứu: tế bào trưởng thành có chức năng chuyên biệt có thể lập trình để trở thành tế bào chưa trưởng thành có khả năng phát triển thành mô trong cơ thể.
Các bài báo của 2 tác giả này được đăng trên:
1.                  Tạp chí Cell
2.                 Tạp chí Current Biology
3.                 Tạp chí Mechanisms of Development
4.             Tạp chí Current Biology
5.                 Tạp chí Genomics
6.                 Tạp chí Neuroscience Letters
7.                 Các bài báo đăng trên ScienceDirect
-                             Adult frogs derived from the nuclei of single somatic cells
-                             Developmental Biology, 4, 1961, pp 256-273 (J. B. Gurdon)
-                             The Transplantation of Nuclei between Two Species of Xenopus
-                             Developmental Biology, 5, 1962, pp 68-83 - *J. B. Gurdon*
-                             Quantitative assessment of DNA microarrayscomparison with northern blotanalyses
-                             Genomics, 71 (1) 2001, pp 34-39 - M. Taniguchi, K. Miura, H. Iwao, *S.Yamanaka*
-                             Generation of retinal cells from mouse and human induced pluripotent stem cells
-                             Neuroscience Letters, 458 (3) 2009, pp 126-131 - Y. Hirami, F. Osakada, K.Takahashi, K. Okita, *S. Yamanaka*, H. Ikeda, N. Yoshimura, M. Takahashi*
8.                  Tạp chí Cell Press
II.                 Vật lý
               Hai nhà khoa học Serge Haroche và David Wineland đoạt giải Nobel 2012 nhờ tìm ra những phương pháp quan sát các đặc tính kỳ lạ trong thế giới lượng tử.
Các bài báo của 2 tác giả này được đăng trên:
1.                   Tạp chí Optics Communications
2.                  Tạp chí Journal of Luminescence
3.                  Tạp chí Chaos, Solitons & Fractals
4.                  Tạp chí Physics Letters A
5.                 Các bài báo đăng trên ScienceDirect
-     Strain-tunable high-Q optical microsphere resonator
-                             Optics Communications, 145, (16) 1998, pp 86-90 - V.S Ilchenko, P.SVolikov, V.L Velichansky, F Treussart, V Lefèvre-Seguin, J.-M Raimond,
*SHaroche*
- Whispering gallery mode microlaser at liquid Helium Temperature
-                             Journal of Luminescence, 7677, 1998, pp 670-673 - F. Treussart, V.S.Ilchenko, J.F. Roch, P. Domokos, J. Hare, V. Lefèvre, J.-M. Raimond,
*S. Haroche*
-                             A beam of laser-cooled lithium Rydberg atoms for precision microwave Spectroscopy
-                             Optics Communications, 101 (56) 1993, pp 342-346 - M. Weidemüller, C.Gabbanini, J. Hare, M. Gross, *S. Haroche*
-                             Superradiance triggering Spectroscopy
-                             Optics Communications, 32 (2) 1980, pp 350-354 - N.W. Carlson, D.J.Jackson, A.L. Schawlow, M. Gross, *S. Haroche*
-                             Heterodyne detection of Rydberg atom maser emission
-                             Optics Communications, 33 (1) 1980, pp 47-50 - L. Moi, C. Fabre, P. Goy, M.Gross, *S. Haroche*, P. Encrenaz, G. Beaudin, B. Lazareff
-                             Decoherence of motional superpositions of a trapped ion
-                             Chaos, Solitons & Fractals, 16 (3) 2003, pp 431-437 - C.A. Sackett, C.Monroe, *D.J. Wineland*
-                             Spectroscopy of a single Mg+ ion
-                             Physics Letters A, 82 (2) 1981, pp 75-78 - *D.J. Wineland*, Wayne M. Itano
III.    Hóa học
               Nhà khoa học Robert Lefkowitz và Brian Kobilka được trao giải Nobel 2012 nhờ vào công trình nghiên cứu về thụ thể bắt cặp với protein G.
               Các bài báo của 2 tác giả này được đăng trên:
1.                  Tạp chí Life Sciences
2.                  Tạp chí Biochimica et Biophysica Acta
3.                  Tạp chí Biochemical and Biophysical Research Communications
4.                  Tạp chí Trends Pharmacological Sciences
5.                  Tạp chí Journal of Molecular and Cellular Cardiology
6.              Tạp chí Cell Press
7.                  Tạp chí Trends in Pharmacological Sciences
8.                  Tạp chí Biochimica et Biophysica Acta
9.                  Tạp chí Structure
10.                Tạp chí Current Opinion in Structural Biology
11.              Tạp chí Biochemical Pharmacology
12.               Các bài báo đăng trên ScienDirect
-                             Seven transmembrane receptors A brief personal Retrospective
-                             Biochimica et Biophysica Acta 1768, 2007, pp.748 755 - *R.J. Lefkowitz*
-                             Elevated beta-adrenergic receptor number after chronic propranolol
Treatment
-                             Biochemical and Biophysical Research Communication, 78 (2) 1977, pp. 720 -725, - G. Glaubiger, *R.J. Lefkowitz*
-                             Heterogeneity of adenylate cyclase-coupled ?-adrenergic Receptors
-                             Biochemical Pharmacology, 24, 1975, pp 583 590 - *R.J. Lefkowitz*
-                             The New Biology of Drug Receptors
-       Biochemical Pharmacology, 38 (18) 1989, pp 2941 2948 - *R.J. Lefkowitz,
         B.K. Kobilka,*M.G. Caron
-                             Regulation of Adrenergic Receptor Signaling by S-Nitrosylation of
G-Protein-Coupled Receptor Kinase 2
-                             Cell, 129, 2007, pp 511522, - E. J. Whalen, M. W. Foster, A. Matsumoto, K.Ozawa, J. D. Violin, L. G. Que, C. D. Nelson, M. Benhar, J. R. Keys, H. A.
         Rockman, W. J. Koch, Y. Daaka, *R. J. Lefkowitz*, J.S. Stamler
-                             The Beta-AdrenergicReceptor
-                             Life Sciences, 18, 1976, pp 461-472 - *R. J. Lefkowitz*
-                             Human cardiac beta-adrenergic receptors subtype heterogeneity delineated by direct radioligand binding
- Life Sciences, 33. 1983, pp 467-473 - G. L. Stiles, S. Taylor,
*R. J.Lefkowitz*
-                             Historical review: A brief history and personal retrospective ofseven-transmembrane receptors
-                             Trends in Pharmacological Sciences, 25 (8) 2005 - *R. J. Lefkowitz*
-                             G protein coupled receptor structure and Activation
-                             Biochimica et Biophysica Acta 1768, 2007, pp 794 807 - *B. K. Kobilka*
-                             Structure-based drug screening for G-protein-coupled receptors
-                             Trends in Pharmacological Sciences, 33 (5), 2012, pp 268-72 - Brian K.
Shoichet, *Brian K. Kobilka*
-                             Structural insights into adrenergic receptor function and pharmacology
-                             Trends in Pharmacological Sciences, 32 (4) 2011, pp 213-18 - *B. K. Kobilka*
-                             Ligand-Specific Interactions Modulate Kinetic, Energetic, and Mechanical
Properties of the Human Adrenergic Receptor
- Structure, 20 (8) 2012, pp 1391-1402 - M. Zocher, J.J. Fung, *B.K. Kobilka*, D. J. Müller
IV.    Kinh tế học
               Alvin Roth và Lloyd Shapley đoạt giải Nobel về Kinh tế nhờ những nghiên cứu độc lập về phương pháp ghép nối
               Các bài báo của 2 tác giả này được đăng trên:
1.                  Tạp chí Journal of Economic Theory
2.                  Tạp chí Games and Economic Behavior
3.                  Tạp chí Games and Economic Behavior
4.                  Tạp chí Journal of Mathematical Economics
5.                  Tạp chí Journal of Economic Theory
6.                  Tạp chí Games and Economic Behavior
7.                 Các bài báo đăng trên ScienDirect
- Learning in extensive-form games: Experimental data and simple dynamic models in the intermediate term
- Games and Economic Behavior, 8, 1995, pp 164-212 - *A.E. Roth*, I. Erev
-                             Weak versus strong domination in a market with indivisible goods
-                             Journal of Mathematical Economics, 4, 1977, pp. 131-137 - *A.E, Roth*, A.
Postlewaite
-                             The college admissions problem is not equivalent to the marriage problem
-                             Journal of Economic Theory, 36, 1985, pp. 277-288 - *A.E. Roth*
-                             Incentive compatibility in a market with indivisible goods
-                             Economics Letters, 9, 1982, pp. 127-132 - *A.E. Roth*
-                             Late and multiple bidding in second price Internet auctions: Theory and evidence concerning different rules for ending an auction
-                             Games and Economic Behavior, 55 (2) 2006, pp 297-320 - A. Ockenfels, *A.E.Roth*
-                             On authority distributions in organizations equilibrium
-                             Games and Economic Behavior, 45 (1) 2003, pp 132-52 - X. Hu, *L.S. Shapley*
-                             Potential Games
-                             Games and Economic Behavior, 14, 1996, pp. 124-143 - D. Monderer, *L.S.Shapley*
-                             Fictitious Play Property for Games with Identical Interests
-                             Journal of Economic Theory, 68, 1996, pp. 258-265 - D. Monderer, *L.S.
Shapley*
-                             On market games
-                             Journal of Economic Theory, 1, 1969, pp. 9-25 - *L.S. Shapley*, M. Shubik
-                             Noncooperative general exchange with a continuum of traders: Two models
-                             Journal of Mathematical Economics, 23, 1994, pp. 253-293 - P. Dubey, *L.S.Shapley*
Ghi Chú: Mọi thắc mắc về CSDL và cách truy cập xin liên hệ theo địa chỉ sau:
1.  Phòng Thông tin - Nghiệp vụ: Nguyễn Thị Thu Phương, Phó trưởng phòng
1.1. Điện thoại:
-  Di động: 0912541975
-  Cơ quan: 04.37546545 (13)
1.2.    Email: phuongntt@vnu.edu.vn
2.  Phòng Tin học: ThS. Lê Bá Lâm, Trưởng phòng
2.1. Điện thoại:
-   Di động: 0916503168
-   Cơ quan: 04.37546545 (15)
2.2.   Email: lamlb@vnu.edu.vn

 VNU Media - TTTTTV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   |