Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS Của NCS Trần Thị Phúc An
Tên đề tài luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

>>> English

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ PHÚC AN

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/12/1979                                       

4. Nơi sinh: Ninh Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4152/QĐ-SĐH ngày 15/7/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các hình thức thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học.                  

9. Mã số: 62 31 27 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. Lê Mậu Hãn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án góp phần:

+ Làm rõ quá trình Hồ Chí Minh xác định con đường cứu nước và giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa.

+ Hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, từ quan niệm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội đến loại hình, bước đi, biện pháp và những nội dung cơ bản của sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

- Căn cứ vào quan điểm của Hồ Chí Minh, thực tiễn đã diễn ra ở Việt Nam và thế giới, luận án góp phần khẳng định giá trị khoa học và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở một nước nông nghiệp lạc hậu, kinh tế kém phát triển.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :