Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hải Long
Tên đề tài luận án: Hoàn thiện pháp luật về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

>>> English

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN HẢI LONG            

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 20 tháng 02 năm 1976                               

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2392/SĐH, ngày 29 tháng 6 năm 2007

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận án: Hoàn thiện pháp luật về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

8. Chuyên ngành:Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật        

9. Mã số:62 38 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Hoàng Thị Kim Quế

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đưa ra khái niệm về pháp luật hoạt động giám sát của  HĐND. Trong đó, xác định pháp luật hoạt động giám sát của  HĐND đấy đủ các yếu tố từ quyền giám sát của HĐND, trình tự, thủ tục tiến hành giám sát đến việc xử lý sau giám sát.

- Luận án xác định chủ thể tiến hành giám sát, đối tượng và phạm vi giám sát, đây là điểm quan trọng, có sự khác biệt so với quy định trong pháp luật hiện hành. Với việc xác định này, hệ thống pháp luật về giám sát của HĐND đã được định hình tương đối cụ thể, có sự tập trung, quyền giám sát đã gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND trong tổ chức bộ máy nhà nước.

- Luận án chỉ ra những thiếu sót trong hệ thống pháp luật về giám sát, từ quy định trong Hiến pháp đến quy định trong Luật tổ chức HĐND và UBND. Đồng thời chỉ ra những bất cập trong quy định cụ thể về hoạt động giám sát của HĐND trong Luật tổ chức HĐND và UBND.

- Từ những bất cập nêu trên, luận án đưa ra những giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật hoạt động giám sát của  HĐND. Những đề xuất, kiến nghị sửa đổi quy phạm về giám sát của HĐND trong Hiến pháp đến việc xây dựng Luật hoạt động giám sát của HĐND.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :