Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Hướng dẫn và bổ sung thông tin nâng lương của cán bộ, viên chức năm 2011

Ngày 23/12/2011, ĐHQGHN đã có công văn số 3883/ĐHQGHN-TCCB gửi các đơn vị thành viên và trực thuộc về việc xét nâng bậc lương đối với cán bộ, viên chức năm 2011. Nội dung cụ thể như sau:
Ngày 20/12/2011, Hội đồng xét nâng lương bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã họp phiên thứ nhất. Thực hiện kết luận của Hội đồng, ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (gọi tắt là nâng bậc lương trước thời hạn) năm nay được xét theo thành tích đóng góp trên cơ sở số lượng và chất lượng sản phẩm theo nhiệm vụ được phân công mà cán bộ, viên chức đã thực hiện được cùng với các danh hiệu thi đua, khen thưởng khác đã đạt được. Tất cả các thành tích đó đều cần phải có minh chứng cụ thể.
2. Theo thống kê của Ban TCCB có một số cán bộ, viên chức chỉ nêu các thành tích hoạt động ít liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, do vậy ĐHQGHN đề nghị các đơn vị gửi bổ sung các minh chứng thành tích (sản phẩm) cán bộ, viên chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn đã đạt được trong thời gian giữ bậc lương (có xác nhận của thủ trưởng đơn vị).
3. Năm học 2010-2011 là năm Công nghệ thông tin. Từ cuối năm 2010, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành các văn bản số 3227/ĐHQGHN-TCCB ngày 08/11/2010; văn bản số 3434/ĐHQGHN-TCCB ngày 25/11/2010 và nhiều văn bản khác trong năm 2011 chỉ đạo việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp phục vụ cho công tác quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong đó đã nêu rõ việc thực hiện kê khai thông tin của cán bộ là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học và điều kiện để xét thi đua khen thưởng, đi nước ngoài, xét lên lương… ĐHQGHN quyết định sẽ loại ra khỏi danh sách đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với các cán bộ, viên chức chưa kê khai đầy đủ thông tin cá nhân trên mạng trước 16 giờ 30 phút ngày 30/12/2011.
4. Còn 08 chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn trong toàn ĐHQGHN, đề nghị các đơn vị rà soát và gửi bổ sung danh sách cán bộ, viên chức lập thành tích xuất sắc (thể hiện qua số lượng, chất lượng sản phẩm đạt được) trong việc thực hiện nhiệm vụ (các đơn vị có từ 100 cán bộ, viên chức trở lên gửi danh sách 2 viên chức xếp theo thứ tự ưu tiên, các đơn vị còn lại gửi danh sách 01 viên chức đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn) để xét đợt 2. Hồ sơ gửi ĐHQGHN gồm:
- Công văn đề nghị của đơn vị;
- Bản kê số lượng, chất lượng sản phẩm cán bộ, viên chức làm được trong thời gian giữ bậc lương. Đặc biệt, những công việc do cán bộ, viên chức thực hiện có tác dụng thúc đẩy đổi mới công tác ở ĐHQGHN. Cán bộ, viên chức phải gương mẫu trong thực hiện đổi mới, góp phần tạo dựng môi trường làm việc trong sạch khuyến khích sáng tạo;
- Cán bộ, viên chức đã hoàn thành khai bảo đầy đủ thông tin cán bộ trên mạng;
- Đạt thành tích về thi đua (từ chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên) và các thành tích khen thưởng khác.
Các thông tin trên được thủ trưởng đơn vị xác nhận kèm theo minh chứng.
Các minh chứng thành tích (sản phẩm) của cán bộ, viên chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn đợt 1 và hồ sơ đợt 2 gửi về ĐHQGHN (qua Ban TCCB), đồng thời gửi thư điện tử theo địa chỉ phuongntn@vnu.edu.vn trước 17 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2011 để xét duyệt./.

 VNU Media - Ban Tổ chức - Cán bộ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :