Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình học bổng Mitsubishi năm học 2012 - 2013
ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về Chương trình học bổng năm học 2012-2013 từ của Quỹ Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản - Ngân hàng Tokyo - Mitsubishi (gọi là Học bổng Mitsubishi) cho sinh viên của ĐHQGHN như sau:

1. Đối tượng và tiêu chí xét chọn
- Sinh viên đại học chính quy năm thứ hai, năm thứ ba (theo năm học 2011-2012).
- Đạt kết quả học tập năm học 2011-2012 từ khá trở lên.
- Đạt kết quả rèn luyện năm học 2011-2012 từ tốt trở lên.
Sinh viên đã được nhận học bổng này năm học trước có thể tiếp tục được đề nghị xét nhận học bổng năm học này nếu đáp ứng được yêu cầu tuyển chọn.
2. Trị giá mỗi suất học bổng: 310 USD/suất/sinh viên/năm học.
3. Chỉ tiêu học bổng: Tổng số chỉ tiêu dành cho sinh viên ĐHQGHN là 30 suất. Số lượng hồ sơ được phân bổ tới các đơn vị như sau:

STT
Tên đơn vị
Số lượng hồ sơ
gửi về ĐHQGHN
1           
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
8
2           
Trường Đại học KHXH&NV
8
3           
Trường Đại học Ngoại ngữ
(ngành Tiếng Nhật)
5
4           
Trường Đại học Công nghệ
7
5           
Trường Đại học Kinh tế
8
6           
Khoa Luật
6
Cộng
42

4. Hồ sơ:
-Bản tự khai viết bằng tiếng Anh, có dán ảnh (bản Date sheet - theo mẫu);
- Bản tự khai viết bằng tiếng Việt (theo Mẫu 2 );
- Bảng điểm cả năm học 2011-2012, có xác nhận của đơn vị đào tạo.
Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu trên, gửi danh sách (theo Mẫu 1) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác HSSV) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ Email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 10/8/2012.
Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này, chỉ tiêu học bổng trên sẽ được chuyển cho đơn vị khác.

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :