Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trần Thị Minh Giới
Tên đề tài luận án: Quan niệm văn học là vũ khí cách mạng và ảnh hưởng của nó đối với thơ 1945 – 1985

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ MINH GIỚI  
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 07/01/1958                                                                   
4. Nơi sinh: Ninh Thuận
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3676/SĐH, ngày 28 tháng 10 năm 2009
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: Quan niệm văn học là vũ khí cách mạng và ảnh hưởng của nó đối với thơ 1945 – 1985
8. Chuyên ngành: Văn học                                                      
9. Mã số: 62.22.34.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Bá Thành
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Luận án phân tích, đánh giá, tổng kết một vấn đề có tính cốt lõi – quan niệm văn học là vũ khí cách mạng và ảnh hưởng của nó đối với thơ 1945 – 1985. Vấn đề này liên quan đến sự sống còn và hưng vong của văn nghệ cách mạng, đồng thời nó cũng là vấn đề có tính lịch sử thời đại những năm 1945 – 1985.
Luận án chỉ ra các đặc điểm có tính lịch sử của nền thơ cách mạng do ảnh hưởng của quan niệm văn học nói chung, thơ ca nói riêng là vũ khí; cho thấy ảnh hưởng của quan niệm này đến tiến trình vận động của cả nền thơ, hình tượng thơ cũng như ngôn ngữ thơ.
Luận án cũng làm rõ những đặc trưng cơ bản, những thành tựu cũng như những hạn chế của thơ ca cách mạng giai đoạn 1945 – 1985.      
Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :