Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Minh
Tên đề tài luận án: Phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ MINH  
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 04/9/1981                                  
4. Nơi sinh: Hải Phòng
    5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4157/QĐ-SĐH ngày 15/7/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
    6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: Phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử
9. Mã số: 62 22 80 05
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Phòng; TS. Dương Minh Đức
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Luận án góp phần làm rõ nội dung của luận điểm phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội; khẳng định tính đúng đắn trong quan niệm của Đảng cộng sản Việt Nam về phát triển văn hoá với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Luận án làm rõ thực trạng cũng như những vấn đề đặt ra trong việc phát triển văn hoá với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Luận án luận giải tính khả thi trong một số phương hướng và giải pháp phát triển văn hoá với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :