Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Việt Anh
Tên đề tài luận án: Elaboration d’un référentiel d’évaluation de la compétence de production écrite, selon l’approche par compétences, des étudiants en français des universités de langues étrangères au Vietnam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Việt Anh           
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 20 tháng 11 năm 1981                               
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 266/SĐH ngày 05/11/2003 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Quyết định số 764/QĐ-SĐH ngày 03/09/2008 của Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép NCS kéo dài thời gian học tập;
- Quyết định số 3647/QĐ-SĐH ngày 23/10/2009 của Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép NCS tạm ngừng học tập 24 tháng;
- Quyết định số 702/QĐ-ĐHNN ngày 28/05/2012 của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép NCS chỉnh sửa tên đề tài.
7. Tên đề tài luận án: Elaboration d’un référentiel d’évaluation de la compétence de production écrite, selon l’approche par compétences, des étudiants en français des universités de langues étrangères au Vietnam (Xây dựng khung tham chiếu đánh giá năng lực viết của sinh viên tiếng Pháp trong các trường đại học ngoại ngữ ở Việt Nam theo đường hướng phát triển năng lực)
8. Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Pháp          
9. Mã số:
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Quang Thuấn; PGS.TS Vũ Văn Đại              
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Về phương diện lý luận : Luận án đóng góp thêm một cách quan niệm, một hướng tiếp cận khác cho khái niệm « năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ » nói chung và « năng lực viết » tiếng Pháp nói riêng. Luận án cũng góp phần nghiên cứu bản chất và đặc trưng của năng lực viết cũng như kiểm tra đánh giá năng lực này theo đường hướng phát triển năng lực.
- Về phương diện thực tiễn: Luận án đã xây dựng được một điển mẫu (prototype) khung tham chiếu đánh giá năng lực viết của sinh viên Việt Nam học tiếng Pháp ở các trường đại học ngoại ngữ. Khung tham chiếu này gồm 48 trang, được chia thành 3 phần, xác định các nguyên tắc của kiểm tra đánh giá theo đường hướng phát triển năng lực, các bước thực hiện cũng như các mẫu đánh giá năng lực viết tiếng Pháp của sinh viên các trường đại học ngoại ngữ ở Việt Nam.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :