Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hà Quang Trường
Tên đề tài luận án: Vấn đề con người trong cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: HÀ QUANG TRƯỜNG        

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 29/10/1981                                                

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2387/SĐH  ngày 29 tháng 6  năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Vấn đề con người trong cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Hoàng Chí Bảo, PGS.TS Dương Văn Thịnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Phân tích làm rõ sự tác động của con người và sự biến đổi của con người trong quá trình cải cách hành chính nhà nước – một môi trường cụ thể nhưng có tính chất tất yếu và phổ biến hiện nay;

- Thông qua việc phân tích vai trò của hai nhóm đối tượng chính là đội ngũ cán bộ, công chức và người dân trong hoạt động cải cách hành chính nhà nước, luận án xác định ra nhóm các tác động có tính tiêu cực rõ nét nhất, mạnh nhất từ các quá trình và các cơ cấu xã hội khác tới vai trò chủ thể của con người trong quá trình này. Từ đó, luận án đề xuất ra các giải pháp để phát huy vai trò chủ thể của con người trong quá trình cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay;

- Thông qua việc phân tích những tác động, những ảnh hưởng của cải cách hành chính đối với con người trong quá trình hoạt động cải cách hành chính nhà nước, luận án đề xuất ra các giải pháp để nâng cao vị thế của con người trong quá trình cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay;

- Bổ sung thêm các nhận thức cho chiến lược phát triển con người Việt Nam trong quá trình đổi mới đất nước.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :