Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Đức Đăng
Tên đề tài luận án: “Quản lí hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học theo tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đức Đăng       

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 14/6/1973                                                  

4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 605/QĐ-ĐT ngày 28/11/2012

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Chỉnh sửa tên luận án “Quản lí hoạt động giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay”, ngày 09/9/2014.

7. Tên đề tài luận án: Quản lí hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học theo tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể”. 

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                   

9. Mã số: 62 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:                             

Người hướng dẫn 1: PGS.TS Lê Kim Long

Người hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Văn Bạo

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Khái quát, hệ thống hóa được hệ thống lí luận về giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên và lí luận quản lí chất lượng tổng thể;

- Phân tích làm rõ được những yếu tố tác động đến hoạt động quản lí theo tiếp cận TQM.

- Đề xuất được mô hình quản lí hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc các cơ sở giáo dục đại học.

- Đánh giá được thực trạng công tác quản lí hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên, qua đó chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những mặt còn tồn tại trong quản lí hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại các trung tâm thuộc các cơ sở giáo dục đại học hiện nay.

- Phân tích làm rõ được những yếu tố tác động đến quản lí hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc các cơ sở giáo dục đại học.

- Đề xuất được bốn nhóm giải pháp quản lí hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc cơ sở giáo dục đại học.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: có thể triển khai áp dụng trong quản lí hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc các cơ sở giáo dục đại học.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: quản lí hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc các học viện, nhà trường quân đội.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Các công bố khoa học

1.      Nguyễn Đức Đăng (2012), “Phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội”, Tạp chí giáo dục, kì 2 (3/2012), tr 58-59.

2.      Nguyễn Đức Đăng (2012), “Học viện, nhà trường Quân đội biệt phái giảng viên sĩ quan cho các cơ sở giáo dục đại học: tính hiệu quả của mô hình, cần nhân rộng trong phạm vi cả nước”, Tài liệu Giáo dục quốc phòng-an ninh, số 22, tr 20-22.

3.      Nguyễn Đức Đăng (2014), “Quản lí sinh viên ở các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh theo tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể”, Tạp chí giáo dục, kì 2 (12/2014),tr 12-14.

4.      Nguyễn Đức Đăng (2015), “Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014 của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội-Kết quả và kinh nghiệm”, Tạp chí Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng, số 88 (132), tr 38-41.

5.      Nguyễn Đức Đăng (2016), “Tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể trong quản lí chất lượng đào tạo ở các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh”, Tạp chí giáo dục & xã hội, số 58 (119),tr 71-75.

Các đề tài nghiên cứu khoa học, sách, giáo trình

1.         Giáo trình GDQPAN tập 2 (dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng), Nxb Giáo dục, 2012 (tham gia).

2.         Giáo trình GDQPAN tập 2 (dùng cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp), Nxb Giáo dục, 2012 (tham gia).

3.         Sách bài tập GDQPAN lớp 10; 11; 12 (dùng cho học sinh trung học phổ thông), Nxb Giáo dục, 2014 (tham gia).

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Thủy Lê - VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   |