Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Xuân Nguyên
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thiết kế tối ưu và điều khiển bộ hấp thụ dao động có bộ cản và lò xo lắp đặt phức hợp

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Nguyên                               

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     10/08/1984                                                                               

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 3485/QĐ-KHTN-CTSV ngày 14/09/2012  của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thiết kế tối ưu và điều khiển bộ hấp thụ dao động có bộ cản và lò xo lắp đặt phức hợp

8. Chuyên ngành: Cơ học vật thể rắn                                         

9. Mã số: 62442101

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh

                                                            Hướng dẫn phụ: TS. Lã Đức Việt

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

·       Đã tìm ra các thông số tối ưu của bộ hấp thụ dao động dạng khối lượng mô hình kinh điển cho kết cấu chính khối lượng lò xo có cản.

·       Đã tìm ra các thông số tối ưu của bộ hấp thụ dao động dạng khối lượng mô hình nối nền cho kết cấu chính khối lượng lò xo có cản.

·       Đã tìm ra các thông số tối ưu của bộ hấp thụ dao động dạng khối lượng mô hình ba thành phần cho kết cấu chính khối lượng lò xo có cản.

·       Đã tìm ra các thông số tối ưu của bộ hấp thụ dao động dạng khối lượng cho cấu chính con lắc ngược trong hai trường hợp không cản và có cản.

·       Đã đề xuất thuật toán điều khiển đối với cản tắt bật của bộ hấp thụ dao động kinh điển, bộ hấp thụ dao động nối nền đối với kết cấu chính dạng khối lượng lò xo và các dạng khác nhau của bộ hấp thụ dao động đối với các kết cấu chính dạng con lắc.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Các kết quả đề xuất trong luận án là cơ sở lý thuyết cho việc chế tạo các bộ hấp thụ dao động lắp đặt vào các kết cấu xây dựng, các công trình giao thông, các kết cấu máy móc,... để giảm dao động có hại.     

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Anh N.D. and Nguyen N.X. (2010), Fixed-Point Theory for Vibration Control of an Inverted Pendulum Type Structure by Passive Mass-Spring-Pendulum Dynamic Vibration Absorber, Proceedings of the 10th National Conference on Solid Mechanics, Vietnam, 12-13 November, 2010.

[2] Anh N.D., Nguyen N.X. (2012), Extension of equivalent linearization method to design of TMD for linear damped systems, Structural Control and Health Monitoring 19(6), 565-573. (ISI)

[3] Anh N.D. and Nguyen N.X. (2012), Design of TMD for damped linear systems, Asian-Pacific Symposium on Structural Reliability and its Applications, Singapore, 23-25 May, 2012.

[4] Viet L.D. and Nguyen N.X. (2012), Some types of dynamic vibration absorbers in pendulum structures, The 2nd International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA2), Hanoi, August 16-17, 2012.

[5] Anh N.D., Nguyen N.X. and Hoa L.T. (2013), Design of three-element dynamic vibration absorber for damped linear structures, Journal of Sound and Vibration 332, 4482-4495. (ISI)

[6] Viet L.D. and Nguyen N.X. (2013), Passive and semi active dampings of two orthogonal dynamic vibration absorbers in a pendulum structure, 20th International Congress on Sound and Vibration (ICSV20), Bangkok, Thailand, 7-11 July 2013.

[7] Anh N.D. and Nguyen N.X. (2013), Design of TMD for damped linear structures using the dual criterion of equivalent linearization method, International Journal of Mechanical Sciences 77, 164-170. (ISI)

[8] Anh N.D. and Nguyen N.X. (2014), Design of non-traditional dynamic vibration absorber for damped linear structures, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering 228(1), 45-55. (ISI)

[9] Anh N.D., Nguyen N.X. and Quan N.H. (2014), Global-local approach to the design of dynamic vibration absorber for damped structures, Journal of Vibration and Control, DOI: 10.1177/1077546314561282. (ISI)

[10]. Anh N.D. and Nguyen N.X. (2015), A global-local approach to the design of dynamic vibration absorber for damped inverted pendulum structures, Vietnam Journal of Mechanics 37, 43-56.

[11]. Anh N.D. and Nguyen N.X. (2016), Research on the design of non-traditional dynamic vibration absorber for damped structures under ground motion, Journal of Mechanical Science and Technology, 30(2), 593-602. (ISI)

[12]. Nguyen N.X. and Anh N.D., Optimal parameters of dynamic vibration absorber for damped inverted pendulum structures, submitted to European Journal of Mechanics - A/Solids, revised. (ISI)

>>>>> Xem thông itn chi tiết bản tiếng Anh.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   |