Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Trọng Hà
Tên đề tài luận án: “Quản lý phát triển chương trình giáo dục trung học phổ thông theo định hướng năng lực”.

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Trọng Hà    

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 09/11/1969                                        

4. Nơi sinh: Hà Nội.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 605/QĐ-ĐT ngày 28 tháng 11 năm 2012.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận án: Quản lý phát triển chương trình giáo dục trung học phổ thông theo định hướng năng lực”.

(tên luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước)

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                

9. Mã số: 62 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Đức Chính và TS. Vũ Đình Chuẩn

(ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên)

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: (nêu tóm tắt các kết quả mới của luận án)

- Luận án nghiên cứu và hệ thống hóa nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về: “năng lực”, “chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực”, “phát triển chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng năng lực”, “quản lý phát triển chương trình giáo dục THPT theo định hướng năng lực” 

- Đề xuất quy trình và quản lý quy trình tổ chức phát triển CTGD THPT ở cấp độ nhà trường theo định hướng năng lực.

- Luận án tổ chức thử nghiệm quản lý phát triển CTGD của một môn học ở cấp độ nhà trường THPT.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có). Luận án có thể ứng dụng đối với  CBQL và giáo viên trong việc quản lý phát triển CTGD nhà trường cấp THPT phù hợp với điều kiện đặc thù của trường mình.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có).

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: (liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian)

1.   Trần Trọng Hà (2011), Nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng giáo dục phổ thông theo hướng chuẩn hóa, Tạp chí quản lý giáo dục – Học viện quản lý giáo dục – Bộ GD&ĐT, Số 29, tháng 10/2011, tr 13, 14, 17.

2.   Trần Trọng Hà (2015), Quản lý dựa vào nhà trường trong việc thực hiện đổi mới giáo dục, Tạp chí Giáo dục lý luận - Học viện Chính trị quốc gia HCM - Học viện khu vực 1, Số 236, tháng 10/2015, tr 77, 78, 79.

3.   Trần Trọng Hà (2015), Chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng năng lực, Tạp chí quản lý giáo dục – Học viện quản lý giáo dục – Bộ GD&ĐT, Số 77, tháng 10/2015, tr 12, 13, 14, 28.

4.   Trần Trọng Hà (2015), Nguyên tắc quản lý phát triển chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng năng lực, Tạp chí quản lý giáo dục – Học viện quản lý giáo dục – Bộ GD&ĐT, Số 77, tháng 10/2015, tr 21, 22, 23, 27.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Thủy Lê - VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   |