Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Quách Thị Thương
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Yên Bái thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng (1991 - 2011)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Quách Thị Thương           

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/9/1984                                                            

4. Nơi sinh: Hòa Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 240/TCT-ĐT, ngày 04/11/2011 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: gia hạn thời gian đào tạo từ tháng 12/2014 đến tháng 8/2015.

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Yên Bái thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng (1991 - 2011)

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam        9. Mã số: 62.22.56.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.NGND Lê Mậu Hãn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án hệ thống hóa chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ trương của Đảng bộ tỉnh Yên Bái về xây dựng đảng (1991 - 2011).

- Luận án tổng hợp, phân tích khách quan, khoa học quá trình Đảng bộ tỉnh Yên Bái thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng trên ba lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức từ năm 1991 đến năm 2011.

- Phân tích, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình Đảng bộ tỉnh Yên Bái thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng.

- Luận án khai thác được nguồn tư liệu phong phú về xây dựng Đảng, sẽ là nguồn tài liệu quan trọng phục vụ cho việc nghiên cứu về xây dựng Đảng cả nước nói chung và Yên Bái nói riêng.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Luận án góp phần cung cấp những luận cứ khoa học trong việc hoạch định chủ trương về xây dựng Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong những năm tiếp theo.

- Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho nhiều lĩnh vực khoa học nghiên cứu về Yên Bái và tài liệu tìm hiểu về lịch sử địa phương.

13. Các công trình công bố có liên quan đến luận án:

- Quách Thị Thương (2011), “Đảng bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế nông nghiệp (2001 - 2010)”, Tạp chí Giáo dục lý luận (8), tr. 85-87.

- Quách Thị Thương (2014), “Đảng bộ tỉnh Yên Bái thực hiện nhiệm vụ “xây dựng Đảng là then chốt” từ năm 2001 - 2005”, Tạp chí Giáo dục lý luận (217), tr. 83-84, 88.

- Quách Thị Thương (2015), “Đảng bộ Yên Bái thực hiện nhiệm vụ giám sát trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2005 - 2010”, Tạp chí Giáo dục lý luận (227), tr. 144-146.

- Quách Thị Thương (2015), “Vài nét về công tác tôn giáo ở tỉnh Yên Bái (2001 -2005) kết quả và một số kinh nghiệm”, Tạp chí Lịch sử Đảng (294), tr. 101-103.

>>>>> Xem them bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   |