Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Hồng Hà
Tên đề tài luận văn: Hệ thống ngân hàng ở miền Nam Việt Nam (1954-1975)

1. Họ và tên học viên: PHẠM THỊ HỒNG HÀ                 

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 18/8/1986                                                

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 256/QĐ-XHNV ngày 14 tháng 2 năm 2017 về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ từ: “Ngân hàng Việt Nam Cộng hòa (1954-1975)” thành “Hệ thống ngân hàng ở miền Nam Việt Nam (1954-1975)

7. Tên đề tài luận văn: Hệ thống ngân hàng ở miền Nam Việt Nam (1954-1975)

8. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam;                             

9. Mã số: 62.22.03.13

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đức Cường

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

+ Luận án cung cấp những nhận thức về một mô hình ngân hàng được xây dựng theo những chuẩn mực của hệ thống ngân hàng hiện đại, đặt trong nền kinh tế thị trường và có sự hội nhập lớn với kinh tế quốc tế như: viện trợ nước ngoài, tác động của chiến tranh hay quan hệ kinh tế của Việt Nam Cộng hòa với các nước khác. Luận án là nguồn tư liệu tham chiếu cho các nhà quản lý trong giai đoạn xây dựng kinh tế thị trường và cải cách hệ thống ngân hàng hiện nay.

+ Luận án đem đến cái nhìn tương đối toàn diện và có hệ thống về hệ thống ngân hàng miền Nam Việt Nam từ quá trình hình thành, cơ cấu tổ chức, nội dung hoạt động đến vai trò, vị trí của hệ thống ngân hàng đặt trong bức tranh toàn cảnh về nền tài chính, ngân hàng ở Sài Gòn trước năm 1975 với tư cách là một bộ phận quan trọng trong lịch sử kinh tế Việt Nam.

+ Luận án cho thấy những đặc trưng nổi bật, ý nghĩa quan trọng của hệ thống ngân hàng và các chức năng tài chính của nó đối với nền kinh tế thị trường và với sự phát triển kinh tế của miền Nam Việt Nam cũng như những hạn chế của nó.

+ Luận án góp phần bổ sung và làm phong phú thêm nguồn tài liệu từ nhiều phía trong việc giảng dạy, nghiên cứu và tổng kết lịch sử Việt Nam nói chung và lịch sử kinh tế Việt Nam giai đoạn 1954-1975 nói riêng.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Những kết quả của nghiên cứu có thể được ứng dụng trong việc nhìn nhận, tổ chức và quản lý hoạt động của hệ thống ngân hàng trong thời kỳ hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu về kinh tế - xã hội miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Bài tạp chí:

1. Phạm Thị Hồng Hà (2014), “Bước đầu tìm hiểu chương trình viện trợ thương mại của Hoa Kỳ cho Việt Nam Cộng hòa”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 6, năm 2014

2. Phạm Thị Hồng Hà (2015), “Vai trò của ngân hàng thương mại đối với sự gia tăng hàng hóa tiêu dùng ở miền Nam Việt Nam 1955-1975”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 11, năm 2015

3. Phạm Thị Hồng Hà (2016), “Chương trình tín dụng nông nghiệp thông qua hệ thống ngân hàng ở miền Nam Việt Nam (1955-1975)”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 9, năm 2016

- Tham luận Hội thảo:

1. Phạm Thị Hồng Hà (2014), Tác động từ viện trợ của Hoa Kỳ đến kinh tế Việt Nam Cộng hoà qua tài liệu lưu trữ của chính quyền Sài Gòn, Hội thảo Khoa học: Lưu trữ Việt Nam Cộng Hoà (1955 - 1975) từ góc nhìn lịch sử và lưu trữ học, ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh và Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước tổ chức.

 

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   |