Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Tú Linh
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu biến đổi của một số gen ty thể ở bệnh ung thư vú”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ TÚ LINH      

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     15/01/1983                                                                   

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 4374/QĐ-KHTN-CTSV ngày 03/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu biến đổi của một số gen ty thể ở bệnh ung thư vú”.

8. Chuyên ngành:          Nhân chủng học                                   

9. Mã số:                      62420102

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: PGS.TS. Trịnh Hồng Thái

                                                            Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Tạ Văn Tờ

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên ở Việt Nam cung cấp dữ liệu có tính hệ thống về biến đổi của một số gen ty thể, bao gồm: biến đổi số bản sao, mất đoạn 4977 bp và mức độ mất đoạn lớn, một số biến đổi của các gen ATP6, tARN, ND3ND1 của ADN ty thể trên đối tượng bệnh nhân ung thư vú người Việt Nam.

2. Kết quả nghiên cứu đã phát hiện thấy một số biến đổi mới của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư vú, gồm: 29 mất đoạn lớn của ADN ty thể, đột biến 9183insC của gen ATP6 và 3 biến đổi của gen mã hóa cho các phân tử tARN (A5536T, G5645T và A5724G của gen mã hóa tARNTrp, tARNAla và tARNAsn tương ứng).

3. Luận án đã xây dựng được mô hình đánh giá nguy cơ mắc ung thư vú dựa trên mức độ mất đoạn lớn và số bản sao của ADN ty thể, trong đó mức độ mất đoạn lớn có ảnh hưởng nhiều hơn so với số bản sao của ADN ty thể.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả thu được của luận án là tiền đề có thể phát triển để sử dụng trong đánh giá nguy cơ, hỗ trợ chẩn đoán cũng như tiên lượng bệnh.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục phân tích mức độ mất đoạn lớn và số bản sao của ADN ty thể trên cỡ mẫu bệnh nhân và đối chứng lớn hơn.

- Thực hiện phân tích mức độ mất đoạn lớn và số bản sao của ADN ty thể trên mẫu mô và máu của bệnh nhân ung thư vú nhằm đánh giá mối liên quan giữa mô và máu của cùng bệnh nhân, từ đó có thể xây dựng chỉ thị sinh học chẩn đoán xác định nguy cơ thông qua xét nghiệm mẫu máu.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1)   Nguyễn Thị Tú Linh, Nguyễn Bỉnh Hiếu, Đỗ Minh Hà, Tạ Văn Tờ, Trịnh Hồng Thái (2015), “Phân tích biến đổi A10398G ty thể trên bệnh nhân ung thư vú ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 31(2): tr.36-43.

2)   Lưu Huyền Trang, Nguyễn Thị Tú Linh, Đỗ Minh Hà, Tạ Văn Tờ, Trịnh Hồng Thái (2015), “Mất đoạn 4977 bp trên ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư vú”, Tạp chí Sinh học, 37(1se): tr.111-116

3)   Tô Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Tú Linh, Đỗ Minh Hà, Tạ Văn Tờ, Trịnh Hồng Thái (2015), “Biến đổi của gen ND1 ty thể ở bệnh nhân ung thư vú”, Tạp chí Sinh học, 37(1se): tr.143-149.

4)   Jan Dimberg, Thai Trinh Hong, Linh Tu Thi Nguyen, Marita Skarstedt, Sture Löfgren and Andreas Matussek (2015), “Common 4977 bp deletion and novel alterations in mitochondrial DNA in Vietnamese patients with breast cancer”, Springer Plus, 4:58.

5)   Linh Thi Tu Nguyen, My Thi Tra Quach, Dung Thi Do, Ha Minh Do, To Van Ta, Thai Hong Trinh (2015), “Novel alteration of mitochondrial tRNATrp in a group of Vietnamese breast cancer patients”, Ann Transl Med, 3(S2): AB110: pp.72-73.

 

 Chu Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   |