Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Anh Thực
Tên đề tài luận án: An ninh lương thực trong bối cảnh toàn cầu hóa: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Anh Thực                    

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     24/01/1982                                                       

4. Nơi sinh: Ninh Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 1550/QĐ-ĐHKT ngày 05/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.          

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Cho phép NCS kéo dài thời gian đào tạo (Quyết định số 4240/QĐ-ĐHKT ngày 30/12/2016 của Hiệu Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội).

7. Tên đề tài luận án: An ninh lương thực trong bối cảnh toàn cầu hóa: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt Nam.

8. Chuyên ngành:  Kinh tế quốc tế          .                                  

9. Mã số: 9 31 01 06.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Văn Hội

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận giải sự cần thiết, vai trò và các yếu tố tác động đến an ninh lương thực trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đánh giá thực trạng an ninh lương thực dựa trên các nội dung cụ thể và rút ra bài học kinh nghiệm từ việc phân tích an ninh lương thực của một số quốc gia trên thế giới.

- Phân tích, đánh giá thực trạng an ninh lương thực cũng như chính sách đảm bảo an ninh lương thực của Việt Nam, từ đó đề xuất, gợi ý các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh lương thực của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:  

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Tác động của biến đổi khí hậu tới an ninh lương thực quốc gia.  

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Lê Anh Thực (2018) “Chính sách đảm bảo an ninh lương thực của một số quốc gia và gợi ý cho Việt Nam”, Tạp Tài chính kỳ 1 tháng 6/2018 (682). ISSN 2615 - 8973.

[2] Lê Anh Thực (2016) “An ninh lương thực Việt Nam: Cơ hội và thách thức”, Tạp chí Khoa học và Chiến lược, số 9 (9/2016). ISSN 1859 – 4085.

[3] Lê Anh Thực (2015) “Thách thức trong bảo đảm an ninh lương thực của Việt Nam từ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế” trong sách chuyên khảo:“Một số nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn trong thời kỳ đổi mới”, Trần Đức Châm (chủ biên). Nxb. Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2015, tr.407 – 420, ISBN:978-604-57-1923-7.

[4] Lê Anh Thực (2016) “An ninh lương thực của Thái Lan”, Thông tin Tư liệu khoa học, số 5/2016. ISSN 0866 – 7454.

[5] Lê Anh Thực “Tác động của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đến đảm bảo an ninh lương thực Việt Nam”, Thông tin Tư liệu khoa học, số 5/2013. ISSN 0866 – 7454.

 Lưu Đạt - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   |