Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Hà
Tên đề tài luận án: “Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục đại học”.

1.Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ THU HÀ
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 28 tháng 9 năm 1961                          
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 145/QĐ-SĐH ngày 06 tháng 7   năm 2005
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
7. Tên đề tài luận án: “Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục đại học”.
8. Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật        
9.Mã số: 62.38.01.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Hồng Thái
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Kết luận khoa học về cơ sở lý luận về hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục đại học. Luận án phân tích và chứng minh những bất cập của quản lý nhà nước về giáo dục đại học và đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục đại học như: Hoàn thiện hệ thống pháp luật giáo dục đại học; kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục đại học. Phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục đại học và đề xuất một số tiêu chí đánh giá hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục đại học; đề xuất việc ban hành Nghị định của Chính phủ về việc giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục đại học; Đề xuất việc thành lập Bộ Đại học- Khoa học Công nghệ trên cơ sở sáp nhập những bộ phận liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Khoa học và Công nghệ; đề xuất việc phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục đại học.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể sử dụng để tham khảo, nghiên cứu phục vụ công tác quản lý nhà nước về giáo dục đại học đồng thời có những kiến giải, đề xuất và kết luận trong luận án có. thể sử dụng để tiếp tục hoàn thiện Luật Giáo dục , xây dựng luật Giáo dục đại học trong xu thế hội nhập quốc tế.
>>> Xem thêm thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :