Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hạnh
Tên đề tài luận án: “Quá trình chuyển biến tư tưởng của nho sĩ Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ HẠNH                     
 2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 26/9/1971                                                           
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2260/ SĐH ngày 07 tháng 12 năm 2006.
6. Các hình thức thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: “Quá trình chuyển biến tư tưởng của nho sĩ Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX”
8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật Lịch sử 
9. Mã số: 62 22 80 05
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:        GS.TS Lê Văn Quán
PGS.TS Đỗ Thị Hoà Hới
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Từ góc độ tiếp cận triết học, luận án làm sáng tỏ quá trình nho sĩ Việt Nam đầu thế kỷ XX chuyển biến tư tưởng từ hệ tư tưởng phong kiến Nho giáo sang hệ tư tưởng dân chủ phương Tây tiến gần đến tư tưởng cách mạng dân chủ nhân dân; từ đó đánh giá những kết quả, hạn chế của quá trình chuyển biến tư tưởng của các nho sĩ đối với lịch sử tư tưởng Việt Nam và xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX.
- Luận án phân tích chi tiết bước chuyển lịch sử và lôgíc từ sự nhận thức và phê phán xác đáng của nho sĩ đối với các tư tưởng chính trị - xã hội đã lỗi thời của Nho giáo, với các hủ tục, tệ nạn áp bức bóc lột dã man của chế độ thực dân, thuộc địa áp đặt cho nhân dân Việt Nam sang việc tiếp thu và đề xuất những nội dung tư tưởng chính trị, xã hội, giáo dục, đạo đức cơ bản theo hướng kết hợp các giá trị dân chủ Đông – Tây nhằm giải quyết các vấn đề cốt lõi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX.
- Luận án chỉ ra sự phân hoá trong đổi mới hoạt động thực tiễn của các nho sĩ theo hai phương thức: bạo động hoặc bất bạo động; tuy khác nhau về chủ trương và các bước đi cụ thể, nhưng dù theo phương thức nào thì mục đích mà các nho sĩ muốn đạt tới luôn thống nhất là cải tạo mọi mặt đời sống xã hội theo hướng tiến bộ, văn minh, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi người dân nước Việt.
- Luận án khẳng định, những chuyển biến trong cuộc đời và hoạt động của nho sĩ đầu thế kỷ XX có tác dụng thức tỉnh dân tộc Việt Nam tiến tới trình độ tiên tiến toàn cầu, là những tấm gương sinh động về sống có lý tưởng, có ước mơ, có mục đích cao cả, có trách nhiệm, có dũng khí để cống hiến cho đất nước.Quá trình chuyển biến tư tưởng của họ như chặng trung gian, chuyển tiếp cần thiết giữa hai giai đoạn phát triển của ý thức hệ Việt Nam nhưng đều xoay quanh trục chính là chủ nghĩa yêu nước; một lần nữa khẳng định tư duy năng động, tích cực của người Việt Nam.  
- Luận án góp phần làm sáng rõ biện chứng quá trình phát triển của lịch sử tư tưởng Việt Nam ở giai đoạn đầu thế kỷ XX thông qua đại diện là lớp trí thức nho sĩ tiêu biểu.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tế:
- Kết quả nghiên cứu của luận án góp thêm phần vào việc nghiên cứu tư duy lý luận chính trị xã hội ở Việt Nam ở một giai đoạn lịch sử quan trọng - đầu thế kỷ XX
- Luận án có thể được dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu cho những ai đang hoạt động trong các lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn.
>>> Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :