Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Huy Dương
Tên đề tài luận án: Đánh giá kết quả mô phỏng một số cực trị khí hậu và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam bằng mô hình khí hậu khu vực.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Huy Dương                

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 22/10/1978                                                           

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Quyết định số 5429/QĐ-SĐH ngày 30 tháng 10 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.          

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài luận án: Đánh giá kết quả mô phỏng một số cực trị khí hậu và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam bằng mô hình khí hậu khu vực.

8. Chuyên ngành: Khí hậu học                                       

9. Mã số: 62 44 87 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Phan Văn Tân; TS. Trần Quang Đức

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã đánh giá và chỉ ra được khả năng mô phỏng một số yếu tố khí hậu cực trị và hiện tượng khí hậu cực đoan từ các mô hình khí hậu khu vực RegCM, REMO và MM5CL cho khu vực Việt Nam;

- Luận án đã xây dựng được một số phương pháp hiệu chỉnh và chỉ ra được phương pháp hiệu chỉnh tốt nhất cho từng yếu tố khí hậu cực trị và hiện tượng khí hậu cực đoan của các mô hình RegCM, REMO và MM5CL cho từng vùng khí hậu.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Thiết lập các chỉ tiêu để xác định ECEs từ RCMs sẽ rất hữu ích trong việc nhận định về tần suất xuất hiện, quy mô và phạm vi hoạt động của ECEs, góp phần nâng cao khả năng ứng dụng sản phẩm của mô hình khí hậu trong nghiên cứu và dự báo khí hậu nói chung, dự báo ECEs nói riêng. Những kết quả của luận án có thể được ứng dụng trong việc mô phỏng và dự tính điều kiện khí hậu cực đoan ở Việt Nam dựa trên các kịch bản biến đổi khí hậu.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu sâu hơn về tính bất định của các mô hình khí hậu trong việc mô phỏng các biến khí hậu cực trị và các hiện tượng khí hậu cực đoan, đồng thời xem xét khả năng sử dụng phương pháp tổ hợp cho lớp bài toán này.

- Tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm các phương pháp hiệu chỉnh sản phẩm của mô hình, đặc biệt đối với các yếu tố, hiện tượng có liên quan đến mưa.

- Thử nghiệm áp dụng bộ chỉ tiêu hiệu chỉnh đã được xây dựng trong luận án cho các bài toán dự tính khí hậu tương lai trong việc cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Đỗ Huy Dương, Phan Văn Tân, Võ Văn Hòa (2009), Đánh giá khả năng mô phỏng một số yếu tố khí hậu cực đoan của mô hình khí hậu khu vực RegCM”, Tạp chí Khí tượng Thủy văn 584, tr. 15-23.

[2] Đỗ Huy Dương, Võ Văn Hòa, Nguyễn Lê Dũng, Nguyễn Mạnh Linh, Nguyễn Thanh Tùng (2010), “Đánh giá và so sánh kỹ năng mô phỏng hạn mùa của mô hình khí hậu khu vực RegCM và REMO”, Tạp Chí Khí tượng Thủy văn 594, tr. 9-16.

[3] Đỗ Huy Dương (2010), “Nghiên cứu xác định tính chất và xu thế của nhiệt độ cực đoan”, Tạp Chí Khí tượng Thủy văn 596, tr. 25-31.

[4] Đỗ Huy Dương, Dư Đức Tiến (2013), “Ảnh hưởng của ENSO đến một số chỉ số khí hậu cực trị nhiệt ở Việt Nam”, Tạp Chí Khí tượng Thủy văn 633, tr. 19-25.


 

 Đức Cao - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :