Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Ngọc Quỳnh
Tên đề tài luận án: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cảnh sát phòng cháy, chữa cháy ở Việt Nam hiện nay.

1.   Họ và tên NCS: Nguyễn Ngọc Quỳnh                         

2.   Giới tính: Nam

3.   Ngày sinh: 22/10/1983.                                             

4.   Nơi sinh: Phú Thọ

5.   Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2213/QĐ-SĐH, ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.   Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định số 1564/QĐ - SĐH ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điều chỉnh tên đề tài luận án.

- Quyết định số 3203/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc kéo dài thời gian học tập của NCS khóa QH-2011-X.

7.   Tên đề tài luận án: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cảnh sát phòng cháy, chữa cháy ở Việt Nam hiện nay.

8.   Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học.            

9.   Mã số: 62.22.85.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

-        Hướng dẫn 1: TS Mẫn Văn Mai.

-        Hướng dẫn 2: PGS.TS Phan Thanh Khôi.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cảnh sát phòng cháy, chữa cháy ở Việt Nam hiện nay” được tiến hành nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phân tích, tổng hợp, tổng kết thực tiễn, kết hợp lôgic – lịch sử, so sánh, đối chiếu, lịch sử và lôgíc, thống kê, điều tra xã hội học, hệ thống hóa, thu thập thông tin, văn bản học..v.v…

- Từ kết quả nghiên cứu, luận án đưa ra quan niệm về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cảnh sát phòng cháy, chữa cháy  và phân tích vai trò của phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cảnh sát phòng cháy, chữa cháy ở Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay.

- Luận án đã đánh giá khách quan, khoa học về thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cảnh sát phòng cháy, chữa cháy ở Việt Nam những năm qua.

- Luận án đề xuất các quan điểm chủ yếu và giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cảnh sát phòng cháy, chữa cháy ở Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: kết quả của luận án, sẽ góp phần cung cấp những luận chứng khoa học cho các cấp, các ngành, lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt, là đối với cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để hoạch định các đề án, chiến lược, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Trong những năm tới, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nói chung, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy nói riêng vẫn là yêu cầu cấp bách, xu hướng tất yếu của nước ta.

Luận án này đã tập trung nghiên cứu nguồn nhân lực chất lượng cao cảnh sát làm công tác PCCC, nguồn nhân lực chất lượng cao làm công tác PCCC còn lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành còn chưa được nghiên cứu. Đồng thời, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và nguồn nhân lực chất lượng cao cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã được Đảng và Nhà nước giao thêm chức năng cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn cả nước và trong một số lĩnh vực. Vì vậy, trong thời gian tới, nghiên cứu vấn đề này cần bổ sung thêm lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành  và vấn đề cứu hộ, cứu nạn và có sự so sánh, đối chiếu, vận dụng nội dung, tiêu chuẩn, cách thức quản lý, sử dụng, công tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của một số quốc gia trên thế giới với Việt Nam.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.   Nguyễn Ngọc Quỳnh (2012), “Vấn đề phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với nội dung giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác-Lênin cho học viên trường Đại học PCCC”, Tạp chí phòng cháy và chữa cháy (37), tr.26-27. 

2.   Nguyễn Ngọc Quỳnh (2013), “Nâng cao hiệu quả công tác dạy-học học phần Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội tại trường Đại học PCCC”, Tạp chí phòng cháy và chữa cháy (45), tr.28-29.

3.   Nguyễn Ngọc Quỳnh (2014), “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cảnh sát PCCC và CNCH trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH ở nước ta”, Tạp chí xăng dầu và cuộc sống (10), tr.3-5.

4.   Nguyễn Ngọc Quỳnh (2015), “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (226), tr.73-77.

5.   Nguyễn Ngọc Quỳnh (2015), “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (231), tr.111-113.           

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   |