Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Hoàng Giang
Tên đề tài luận án: “Đặc điểm các tộc người ở Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Hoàng Giang                    

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 29/06/1979                                                           

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4152/QĐ-SĐH, ngày 15/07/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định về việc thay đổi tên đề tài luận án cho nghiên cứu sinh số: 327/QĐ-SĐH, ngày 27 tháng 3 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: “Đặc điểm các tộc người ở Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước”

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học

9. Mã số: 62 22 85 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Thanh Khôi

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Trên cơ sở phân tích làm rõ biểu hiện và ảnh hưởng của đặc điểm các tộc người ở Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước, luận án đề xuất một số giải pháp điều tiết những ảnh hưởng đó đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án có thể góp phần làm luận cứ khoa học cho đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tác động đến vấn đề tộc người ở Việt Nam hiện nay.

- Kết quả của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy những môn học có liên quan đến vấn đề tộc người ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Đảng và Nhà nước Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển đất nước luôn xuất phát từ tình hình thực tiễn, đặc điểm của các tộc người đề ra những chính sách phù hợp với thực tiễn, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minhVì vậy, luận án “Đặc điểm các tộc người ở Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước” cần được nghiên cứu trên nhiều phương diện cụ thể có sự đầu tư hơn nữa trong những công trình tiếp theo, như:

- Nghiên cứu những biến đổi đặc điểm các tộc người ở Việt Nam trước tác động của công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

- Tiếp tục đi sâu nghiên cứu những ảnh hưởng của đặc điểm các tộc người ở Việt Nam đến công cuộc đổi mới đât nước.

- Tập trung đi sâu nghiên cứu các giải pháp nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của đặc điểm các tộc người ở Việt Nam đối với công cuộc đổi mới đất nước.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

 - Phạm Hoàng Giang (2011), “Thực hiện chính sách bình đng dân tộc trên lĩnh vực giáo dục – đào tạo ở nước ta hiện nay”, Đề tài cấp Đại học Quốc gia, mã số: QX.09 – 08.

- Phạm Hoàng Giang (2011),  "Tác nhân chính trị - xã hội dẫn đến sự bất bình đẳng trong quan hệ tộc người ở Việt Nam hiện nay", Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: 35 năm nghiên cứu và đào tạo, Khoa Triết học, Trường Đại học KHXH & NV, Hà Nội tổ chức, NXB Giao Thông, tr.111 - 118.

 - Phạm Hoàng Giang (2012), "Những tiêu chí và đặc trưng cơ bản của thiết chế xã hội truyền thống của các tộc người thiểu số ở Việt Nam", Kỷ yếu hội thảo: Nhà nước pháp quyền: một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Khoa Triết học, Trường Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.517 - 527.

 - Phạm Hoàng Giang (2014), "Thực hiện bình đẳng dân tộc trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo nước ta hiện nay", Tạp chí Giáo dục lý luận (219), tr.100 - 105.

- Phạm Hoàng Giang (2015), "Vấn đề cư trú của các tộc người và tác động của nó đến quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay", Tạp chí Giáo dục lý luận (1+2), tr.119 - 123.  

 >>>>> Xem thông tin bằng tiếng Anh.

 Tân Ly - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   |