Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Nguyễn Hà Vũ
Tên đề tài luận án: Tiến hóa trầm tích Kainozoi khu vực bồn trũng Cửu Long trong mối quan hệ với hoạt động địa động lực

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Nguyễn Hà Vũ        

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     04/05/1980                                                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 3201/QĐ-SĐH ngày 8/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Tiến hóa trầm tích Kainozoi khu vực bồn trũng Cửu Long trong mối quan hệ với hoạt động địa động lực.

8. Chuyên ngành: Địa chất học                                      

9. Mã số: 62440201

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: GS.TS. Trần Nghi      

                                                            Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Chu Văn Ngợi

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-        Đã làm sáng tỏ quá trình phát triển - tiến hóa trầm tích Kainozoi khu vực bồn trũng Cửu Long trong mối quan hệ với địa động lực khu vực.

-        Xác lập các bản đồ tướng đá - cổ địa lý bồn trũng khu vực Cửu Long trong Kainozoi với các thời kỳ: đầu Eocen - Oligocen sớm, cuối Eocen - Oligocen sớm, đầu Oligocen muộn, cuối Oligocen muộn, đầu Miocen sớm, cuối Miocen sớm, đầu Miocen giữa và đầu Miocen muộn.

-        Làm sáng tỏ các đặc điểm và xác lập bản đồ cổ địa hình khu vực bồn trũng Cửu Long trong Kainozoi với các thời kỳ: đầu Eocen - Oligocen sớm, cuối Eocen - Oligocen sớm, đầu Oligocen muộn, cuối Oligocen muộn, đầu Miocen sớm, cuối Miocen sớm, đầu Miocen giữa, đầu Miocen muộn, đầu Pliocen - Đệ tứ.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

-        Góp phần hoàn thiện quy trình phục hồi bồn trầm tích và khôi phục cổ địa hình trong nghiên cứu các bồn trầm tích Kainozoi trên thềm lục địa Việt Nam.

-        Góp phần xây dựng tiền đề tìm kiếm khoáng sản trên thềm lục địa Việt Nam

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

-        Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình phục hồi bồn trầm tích và khôi phục cổ địa hình.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Tran Nghi, Dinh Xuan Thanh, Nguyen Thanh Lan, Tran Thi Thanh Nhan, Pham Nguyen Ha Vu (2007), “Quaternary geological map of the continental shelf of Vietnam at the scale of 1:1.000.000”, VNU Journal of Science, Earth Sciences T.XXIII(1), pp. 235-243. 

[2] Tran Nghi, Nguyen Thanh Lan, Dinh Xuan Thanh, Pham Nguyen Ha Vu, Nguyen Hoang Son, Tran Thi Thanh Nhan (2007), “Quaternary sedimentary cycles in relation to sea level change in Vietnam”, VNU Journal of Science, Earth Sciences T.XXIII(4), pp. 235-243.

[3] Phạm Nguyễn Hà Vũ, Trần Nghi (2008), “Nghiên cứu địa tầng phân tập khu vực mỏ Bạch Hổ giai đoạn Oligocen - Miocen sớm trong mối quan hệ với tiến hóa môi trường trầm tích”, Tạp chí Dầu khí (3), tr. 14-23.

[4] Phạm Năng Vũ, Phạm Nguyễn Hà Vũ, Nguyễn Xuân Bình  (2008), “Hoạt động kiến tạo và núi lửa trẻ (Pliocen-Đệ tứ) thềm lục địa Nam Việt Nam (theo số liệu địa vật lý”), Tạp chí Các Khoa học về Trái đất T30(4), tr. 289-301.

[5] Nguyễn Đình Nguyên, Phạm Nguyễn Hà Vũ, Phan Thanh Tùng (2010), “Hiệu quả sử dụng trạm đo địa chấn nông phân giải cao để khảo sát vùng biển nước nông”, Tạp chí Địa chất A(320), tr. 326-335.

[6] Pham Nguyen Ha Vu, Nguyen Thanh Hung, Nguyen Dinh Nguyen (2011), “A study on submarine landslides in the Central continental shelf of Vietnam”, VNU Journal of Science, Earth Sciences (1S), pp.69-76.

[7] Đinh Xuân Thành, Trần Nghi,  Phạm Nguyễn Hà Vũ, Nguyễn Đình Nguyên, Nguyễn Đình Thái (2014), “Địa chấn địa tầng và địa tầng phân tập Pleistocen muộn - Holocen châu thổ ngầm sông Mê Công”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ T30(2S), tr. 130-142.

[8] Đinh Xuân Thành, Nguyễn Đình Nguyên, Phạm Nguyễn Hà Vũ, Nguyễn Đình Thái, Trần Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Huyền Trang (2015), “Đặc điểm và quy luật phân bố trầm tích tầng mặt vùng châu thổ sông Mê Kông”, Tạp chí Địa chất A(351), tr. 30-36.

[9] Phạm Nguyễn Hà Vũ, Đinh Xuân Thành, Nguyễn Đình Nguyên, Nguyễn Thị Mịn (2015), “Seismic reflection characteristics of the Late Quaternary deposits in the Mekong subaqueous delta based on new high resolution shallow seismic data”, Journal of Geology B(42), pp. 35-41.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   |