Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trịnh Thị Thanh Huệ
Tên đề tài luận án: Sóng Rayleigh trong các bán không gian đàn hồi không tự do đối với ứng suất

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Thanh Huệ                      

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 09/8/1986                                                            

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 3639/QĐ-SĐH ngày 26/10/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Năm 2013 thay đổi hướng nghiên cứu theo Quyết định số 4446/QĐ       -SĐH ngày 16/10/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ.

7. Tên đề tài luận án: Sóng Rayleigh trong các bán không gian đàn hồi không tự do đối với ứng suất

8. Chuyên ngành: Cơ học vật thể rắn                                         

9. Mã số: 62440107

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS. Phạm Chí Vĩnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Phát triển phương pháp véctơ phân cực

- Tìm được phương trình tán sắc chính xác dạng tường minh của sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi dị hướng (trực hướng và monoclinic với mặt phẳng đối xứng x3 = 0) nén được và không nén được chịu điều kiện biên trở kháng.

- Xây dựng được phương trình tán sắc chính xác dạng hiện của sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi có ứng suất trước  chịu điều kiện biên trở kháng.

- Thiết lập được phương trình tán sắc chính xác dạng hiện của sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi monoclinic với mặt phẳng đối xứng x3 = 0 quay, chịu điều kiện biên trở kháng và sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi không nén được quay có gia cố cốt sợi chịu điều kiện biên trở kháng.

- Dẫn ra được phương trình tán sắc xấp xỉ của sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi dị hướng (nén được và không nén được) được phủ lớp mỏng đàn hồi dị hướng (nén được và không nén được). Phương trình tán sắc tìm được có dạng bậc hai đối với độ dày của lớp mỏng.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Các phương trình tán sắc dạng hiện thu được là công cụ hữu ích  để đánh giá không phá hủy các đặc trưng cơ học của các cấu  trúc  trước và trong quá trình sử dụng.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tìm phương trình tán sắc dạng hiện của sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi quay phủ lớp mỏng.

- Tìm  phương trình tán sắc dạng tường minh của sóng Rayleigh trong bán không gian liên kết với một bán không gian khác.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Phạm Chí Vĩnh, Trịnh Thị Thanh Huệ (2013), Phương trình tán sắc xấp xỉ của sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi monoclinic $x_3 = 0$  được phủ lớp mỏng đàn hồi trực hướng, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XI, pp. 1387-1394.

[2]  Phạm Chí Vĩnh, Trịnh Thị Thanh Huệ (2015), Phương trình tán sắc xấp xỉ của sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi monoclinic $x_3 = 0$ được phủ lớp mỏng đàn hồi monoclinic x3=0 không nén được, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII, pp. 1685-1691.

[3] Pham Chi Vinh, Trinh Thi Thanh Hue (2014), Rayleigh waves with impedance boundary conditions in anisotropic solids, Wave Motion (51), pp. 1082-1092.

[4] Pham Chi Vinh, Trinh Thi Thanh Hue (2014), Rayleigh waves with impedance boundary conditions in incompressible anisotropic half-space, International Journal of Engineering Science (85), pp. 175-185.

 Vũ Quang - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   |