Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Ngô Thái Hà
Tên luận án: “Chuyển dịch cơ cấu kinh té theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam”.

1. Họ và tên NCS: Ngô Thái Hà             

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 17/12/1981                                  

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận: Quyết định số 4157/QĐ-SĐH ngày 15/ 07/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Chuyển từ Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị sang trường Đại học Kinh tế

7. Tên luận án: “Chuyển dịch cơ cấu kinh té theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam”.

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị                    

9. Mã số: 62.31.01.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Lê Xuân Đình, TS. Nguyễn Đắc Thắng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã hệ thống hóa, bổ sung và làm rõ thêm những vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững;

- Đánh giá về thực trạng quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng phát triển bền vững trên cả ba mặt: kinh tế, xã hội và môi trường trong thời gian từ năm 2000 đến nay;

- Bổ sung và làm rõ thêm nội dung và các tiêu chí đánh giá chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng phát triển bền vững trên cả ba mặt: kinh tế, xã hội và môi trường;

- Đề xuất một số định hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Hệ thống hóa các giải pháp đã đề xuất trong luận án có thể giúp Nhà nước, các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương áp dụng trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng phát triển bền vững.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu về quá trình chuyển dịch cơ cấu vùng, lãnh thổ, thành phần kinh tế theo hướng phát triển bền vững.

14. Những công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Ngô Thái Hà (2009), Phát triển làng nghề và vấn đề bảo vệ môi trường, trước hết là nước sạch, Tạp chí Cộng sản số 32 (8- 2009).

2. Ngô Thái Hà (2010), Bẫy thu nhập trung bình, Tạp chí Cộng sản số 807 (1- 2010).

3. Lê Xuân Đình và Ngô Thái Hà (2010), Vấn đề điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, Tạp chí Cộng sản số 811 (5- 2010).

4. Lê Xuân Đình và Ngô Thái Hà (2011), Tập đoàn kinh tế nhà nước - Từ nhận thức đến thực tiễn và một số vấn đề đang đặt ra, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 7/2011 (495).

>>>>> Thông tin LATS bằng tiếng Anh.

 Quốc Toản - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   |