Tin tức
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thanh Mai
Tên đề tài: Những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm đầu tư của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam  (12/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Lê Tuấn Hùng
Tên đề tài: Phát triểu các khu kinh tế cửa khẩu theo hướng hình thành các khu hợp tác kinh tế qua biên giới của Việt Nam (12/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thụy Phương Lan
Tên đề tài: Nghĩa Trải nghiệm trong các Bài báo Tạp chí Chuyên ngành Kinh tế tiếng Anh và tiếng Việt: Nghiên cứu So sánh trên bình diện Chuyển tác (Experiential Meanings in English and Vietnamese Specialised Economics Journal Articles: A Transitivity Comparison) (12/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Tâm
Tên đề tài: Семантическая структура русских глаголов с префиксами ЗА-, ПО-, РАЗ- в сопоставлении с соответствующими глаголами вьетнамского языка с постфиксами–-ĐI, -LÊN, RA (Cấu trúc ngữ nghĩa của nhóm động từ tiếng Nga có tiền tố ЗА-, ПО-, РАЗ- đối chiếu với các động từ tiếng Việt tương ứng có các phó động từ -ĐI, -LÊN, -RA)  (12/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Phương Thảo
Tên đề tài: Nghiên cứu tướng đá – cổ địa lý trầm tích Miocen muộn khu vực trung tâm Miền võng Hà Nội (09/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Xuân Phong
Tên đề tài: Chính sách tăng cường gắn kết trường đại học và doanh nghiệp ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư  (09/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Phương Lê
Tên đề tài: Hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực đào tạo cán bộ (2001-2015) (09/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Đinh Phạm Văn Minh
Tên đề tài: Tòa án Công lý Quốc tế thiết chế tài phán quan trọng trong giải quyết tranh chấp quốc tế đối với Việt Nam hiện nay (09/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Vũ Đặng Phúc
Tên đề tài: Kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước của ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay (09/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Vũ Quốc Khánh
Tên đề tài: Tham gia vụ tranh chấp với tư cách là bên thứ ba tại các thiết chế tài phán quốc tế (09/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
Tên đề tài: Phát triển giá trị của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (Qua nghiên cứu trường hợp thanh niên tỉnh Nam Định) (05/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Vũ Hương Lan
Tên đề tài: Lao động trẻ em trong du lịch ở Sa Pa (05/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Huyền Trang
Tên đề tài: Mối quan hệ giữa trải nghiệm thơ ấu tiêu cực và hành vi gây hấn ở học sinh trung học phổ thông (05/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Tuyền
Tên đề tài: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc (Nghiên cứu trường hợp tại thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai và huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La). (05/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Đỗ Thị Thu Phương
Tên đề tài: Hòa nhập xã hội của trẻ em mồ côi tại Làng trẻ em SOS và Làng trẻ em Birla, thành phố Hà Nội (05/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thái Giao Thủy
Tên đề tài: Ngoại giao văn hóa của Việt Nam nhìn từ góc độ quyền lực mềm (2001-2016) (05/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Lê Tuyết Mai
Tên đề tài: Hoạt động hợp tác quốc tế về lưu trữ của Việt Nam từ năm 1962 đến năm 2017 (05/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Trần Xuân Thanh
Tên đề tài: Hoạt động khai thác mỏ của người nước ngoài ở miền Bắc Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX (05/07/2021)
Một số văn bản mới của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông
Trong nửa cuối tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau: (01/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hoàng Hà
Tên đề tài: Hoàn thiện pháp luật để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và ổn định theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 (01/07/2021)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |